Skolenes telling – bruk av verneutstyr

5. og 6. trinn i Oppland inviteres til å telle bruk av personlig verneutstyr i trafikken.

Alle lærere i Oppland har fått invitasjon til å være med på telling av utstyr som bilbelte og sykkelhjelm.

Slik gjøres det

Skolen velger selv hvor mange elever som skal være med. Flere tellere gir mer pålitelige resultater for skolen og for helheten.

Elevene deles inn i grupper som skal telle bilbeltebruk, barn som er sikret i bil eller hjelmbruk hos syklister. Lærer finner egnede steder der det er trygt for elevene å stå og observere. Når det gjelder telling av barn sikret i bil, er det visse problemer med å få pålitelige observasjoner.
Barn i bil telles derfor på steder der bilene stanser, slik at innsyn i bilene er mulig, for eksempel ved barnehage, butikk e.l.

Nedlastbart telleskjema.

Spørreundersøkelse om bruk av sykkelhjelm

Når det gjelder elevenes bruk av sykkelhjelm telles den gjennom en spørreundersøkelse i klassene. Mange steder har ikke de yngste elevene anledning til å sykle til skolen. Denne gruppa vil derfor lett falle utenfor i tilfelle en organiserer telleposter f eks på skoleveien.

En spørreundersøkelse kan være et godt utgangspunkt for samtale/oppfølging i klassen og/eller blant foreldrene.

Skjema til spørreundersøkelse om bruk av sykkelhjelm.

Sikkerhet

Det er viktig å forberede tellingen slik at elevenes egen sikkerhet ikke kommer i fare. Elevene må komme seg trygt til og fra stedet der de skal telle og de må ikke stå i kjørebanen mens de teller. Det er viktig å understreke at elevene ikke skal stoppe biler. Fartsgrensen på vei der det skal observeres/telles skal maks være 60 km/t. Fortau, holdeplass, gang- og sykkelvei ved siden av vei er eksempler på gode observasjonssteder.

Premiering

Alle som deltar er med i trekningen om pengepremier. Vi trekker ut tre skoler.
1. premie: 3000 kroner, 2. premie: 2000 kroner og 3. premie: 1000 kroner. Foto: 1000 kroner Alle skoler som deltar får diplom som takk for innsatsen!

Nedlastbart resultatskjema som sendes til Trygg Trafikks distriktsleder. Resultatene må sendes innen mandag 16. juni til: Trygg Trafikk Oppland, Postboks 1101 Nordre Ål, 2605 Lillehammer.

Vi håper at elevene og miljøet rundt dem blir stimulert til økt bruk av personlig verneutstyr i trafikken.

Del dette på:

Facebook Twitter