Trafikkurs lærerstudenter

Trygg Trafikk holder trafikkurs for fremtidige lærere på Høyskolen i Buskerud.

Trygg Trafikk er et kompetansesenter for trafikkopplæring av barn og unge. Vi tilbyr trafikkurs for studenter på hver av grunnskolelærerutdanningene uten kostnad for det aktuelle studiested.

 Mål

Målet med våre kurs er å gi studentene kunnskap om skolens ansvar for elevenes sikkerhet på skoleveien og i skoletiden. Studentene skal få kunnskap og motivasjon til å gjennomføre god trafikkopplæring i tråd med kompetansemålene i Kunnskapsløftet.

 Innhold

I kursene legges det stor vekt på det formelle ansvaret skolen og den enkelte lærer har for elevenes sikkerhet på skoleveien og i skoletiden. I svært mange av grunnskolens fag skal elever benytte lokalmiljøet. Dette tilsier at elevene eksponeres for trafikk og at ulykker kan inntreffe. Vi tar utgangspunkt i lovgrunnlaget for skolen: Opplæringsloven, Forskrift til opplæringsloven og Forskrift om miljørettet helsevern for barnehager og skoler.

Hoveddelen av kursene er trafikkopplæring tilpasset de forskjellige klassetrinn. Vi gjennomgår hva elevene skal kunne i henhold til kompetansemålene i Kunnskapsløftet. Vi viser også til andre kompetansemål som kan dekkes gjennom god trafikkopplæring. Trygg Trafikk bygger trafikkopplæringen på kunnskap om barn og unges forutsetninger på de forskjellige alderstrinn og kunnskap om trafikkulykker. Trafikkopplæringen i skolen skal ta utgangspunkt i elevenes erfaringer, deres lokalmiljø og ruste dem til å bli trygge og ansvarlige trafikanter i et livslangt perspektiv. Opplæringen må gi rom for refleksjon over egne holdninger og adferd, i tillegg til kunnskapsformidling og trening på ferdigheter.

I trafikkursene på grunnskolelærerutdanningene gir vi studentene fagstoff, eksempler på gode metoder som kan benyttes overfor elever på forskjellige trinn, og viser hvilke tilgjengelige læringsressurser som finnes.

 Metoder

Trygg Trafikk ser det som svært viktig at det brukes varierte metoder i trafikkopplæringen. I tillegg til formidling av fakta, legger vi vekt på diskusjoner, refleksjon og praktiske øvelser. Studentene må reflektere over sine egne holdninger og hvordan de opptrer i trafikken og ikke minst rundt lærerens viktige betydning som rollemodell. De metodene vi benytter overfor studentene, er eksempler på metoder de som lærere kan bruke overfor elever og i foreldresamarbeidet.

 Forankring i rammeplan for grunnskolelærerutdanningene

Trygg Trafikk relaterer sine kurs til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1.-7.trinn og 5.-10.trinn. Vi gir studentene kunnskap om lovgrunnlag, foreldresamarbeid, barn og unges oppvekstmiljø. Vi legger opp til stor grad av refleksjon over egen og skolens praksis i arbeidet med videreutvikling av lærerrollen og profesjonsetiske spørsmål.

 Forelesere

Trygg Trafikks forelesere har mange års erfaring med trafikksikkerhet i skolen og som kursholdere.

 

Ingen påmelding – tak kontakt med Trygg Trafikk Buskerud hvis du har spørsmål.

Del dette på:

Facebook Twitter