Ber regjeringen starte på «Det store gå- og sykkelløftet»

Legg til rette for nye, gode vaner gjennom en tydelig prioritering av aktiv transport. Oppfordringen kommer fra 17 ulike organisasjoner som krever et tydelig taktskifte i statens satsing på sykkel og gange i byene. Økt satsing og investering i tilrettelegging for sykkel og gange – for mer hverdags- og fritidssykling for mennesker i alle aldre. Dette er budskapet fra organisasjonene, som representerer nærmere 1,5 millioner medlemskap. De vil sikre bærekraftig, helsefremmende og smittefri persontransport i tiden framover, når mange skal tilbake på arbeidsplassen sin. Helsemyndighetene anbefaler oss å ikke velge kollektivtransport hvis det ikke er nødvendig, og mange vil vegre seg for å reise kollektivt av smittevernhensyn. Samtidig vil pålagte avstandsregler redusere kapasiteten. «Hvordan skal vi unngå en oppblomstring av privatbilisme, og hvordan kan vi benytte denne muligheten til å skape større, varige endringer i våre transportvaner – som vil bidra til bedre helse, bedre miljø, bedre trafikkavvikling, tryggere og mer tilgjengelige byrom?  Svaret er: Sykkel og gange», skriver organisasjonene, blant dem Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, DNT, Trygg Trafikk og Norsk Friluftsliv, etter initiativ fra Syklistenes Landsforening. De viser til at langt flere kunne velge sykkel og gange i hverdagen. Dette er et viktig helse- og klimatiltak. Verdens helseorganisasjon viser til at inaktivitet og luftforurensning er to av de største globale helseutfordringer. De konkluderer med at aktiv transport (sykling og gange) er «prime solution». Oppropet blir overlevert statsråd Knut Arild Hareide utenfor Samferdselsdepartementets lokaler i Akersgata 59 i Oslo i dag, onsdag 20. mai, klokka 12.45. Representanter for de 17 organisasjonene vil da være til stede.

Regjeringens forpliktelser

Stortinget har vedtatt et nasjonalt mål om åtte prosent sykkelandel med 20 prosent sykkelandel i byene, og at 8 av 10 barn skal sykle eller gå til skolen. Ifølge Nasjonal reisevaneundersøkelse (2018) er sykkelandelen av alle reiser kun 5 prosent i Norge. Denne har ikke økt nevneverdig de siste tiår. Kun om lag 6 av 10 barn sykler eller går til skolen. På grunn av koronasituasjonen ser mange nå på sykkel med andre øyne og vil sykle mer hvis forholdene ligger til rette for det. Det krever strakstiltak som gjør at mennesker i alle aldre opplever sykling som trygt og attraktivt. Akkurat nå ligger forholdene til rette for raskt å løfte sykkelandelen – med varig virkning. 

Organisasjonene ber regjeringen påbegynne «Det store gå- og sykkelløftet»

Nå haster det mer enn noen gang – og vi kan ikke vente på lange planprosesser. Det må iverksettes strakstiltak for sykling i byene. Byer i hele verden ruller nå ut strakstiltak for smittefri sykling. Regjeringen i Storbritannia har nylig satt av 2 milliarder pund til sykkeltiltak. Av disse skal 250 millioner pund gå til lokale myndigheter slik at de kan iverksette strakstiltak – såkalt «pop-up»-infrastruktur til sykling og gåing. – Siden Norsk vegplan i 1977 er det gitt jevnlige lovnader om utbygging av sammenhengende sykkelveinett i norske byer og tettsteder. Likevel, i 2020 er det ennå ingen byer som har dette på plass. Det har vært et vedvarende gap mellom mål og midler. Det er vanskelig å forklare, spesielt når vi vet hvor store samfunnsøkonomiske gevinster staten kan hente ut av investeringer i aktiv mobilitet. Nå kreves politisk mot og tydelige prioriteringer i statsbudsjettet, sier generalsekretær Morgan Andersson i Syklistens Landsforening. Organisasjonene skriver:La oss få hjulene i gang i arbeidslivet og økonomien, og samtidig fremme god helse- og miljøpolitikk gjennom å legge til rette for nye, gode vaner ved å premiere og oppmuntre til aktiv transport! Norge er klar for det store gå- og sykkelløftet. La oss begynne med revidert nasjonalbudsjett 2020 og gjennom regjeringens kommende mottiltak mot effekter av koronasituasjonen. Satsingen må også følges opp med opptrapping i statsbudsjettene 2021 og 2022.  

Disse organisasjonene står bak oppropet

Aktiv mot kreft, Astma- og Allergiforbundet, Besteforeldrenes Klimaaksjon, Den Norske Turistforening, Folkehelseforeningen, Framtiden i våre hender, Friluftsrådenes Landsforbund, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Miljøagentene, Naturvernforbundet, Norges Bedriftsidrettsforbund, Norges Cykleforbund, Norsk Friluftsliv, Norsk Organisasjon for Terrengsykling, Sykling uten alder, Syklistenes Landsforening og Trygg Trafikk.  

Kontakt for mer informasjon:

Generalsekretær Morgan Andersson i Syklistenes Landsforening – 909 84 724 l morgan@syklistforeningen.no Kommunikasjonssjef Roar Løkken i Syklistenes Landsforening – 918 93 820 l roar@syklistforeningen.no