Dødsulykker i Norge – innenfor og utenfor systemgrensene

– Det som er interessant å se nærmere på, er om skillet mellom ulykker utenfor og innenfor systemgrensene kan være nyttig i arbeidet med å bedre trafikksikkerheten fremover, sier Ingeborg Hesjevoll, forsker ved Transportøkonomisk institutt. 

40 prosent av dødsulykkene i vegtrafikken i Norge (UAG) 2017–2020 kan vi anse som ulykker utenfor systemgrensene. Dette er bevisste farlige lovbrudd som for eksempel promillekjøring. Det vil si at 60 prosent av dødsulykkene skjer innenfor systemgrensene – altså der myndighetene skal tilby et sikkert vegsystem som tilrettelegger for sikker atferd, og som beskytter mot alvorlige konsekvenser av feilhandlinger.  Men hva betyr dette for nullvisjonen og tiltakene for null drepte og hardt skadde i trafikken?  Ingeborg Hesjevoll, forsker ved Transportøkonomisk institutt, kommer til Trafikksikkerhetskonferanse 2023, og hun vil snakke om dette: 

  • Hva betyr trafikkulykker innenfor og utenfor systemgrensene? 
  • Hva kjennetegner trafikkulykker innenfor og utenfor systemgrensene? 
  • Hvilke tiltak har effekt på de som er innenfor versus de som er utenfor systemgrensene?  

Hesjevoll skal holde innlegget Dødsulykker i Norge – innenfor og utenfor systemgrensene på konferansens del 2: Safe System Approach – sikre trafikanter.