En billigutgave av 4-feltsveien er ikke en god løsning for framtiden

Bil i høy fart med fartsgrenseskilt på 110 langs veiskulderen

Samferdselsdepartementet har bedt Vegdirektoratet om å utrede fartsgrense 120 km/t på motorveier og en ny veistandard med smalere 4-felts motorvei enn den som brukes i dag. Trygg Trafikk ønsker ingen av delene på grunn av at forslagene vil føre til flere alvorlige ulykker. Dagens motorveistandard med fartsgrense 110 km/t er de sikreste veiene vi har. Vi bør ikke redusere dette sikkerhetsnivået for å spare penger.

120 km/t på motorvei

Trygg Trafikk går mot forslaget om å heve fartsgrensen til 120 km/t både på eksisterende og ny motorvei fordi det vil føre til flere drepte og hardt skadde. Stortinget har bestemt at Norge skal jobbe mot en visjon om null drepte og hardt skadde i veitrafikken. Vi har mer enn nok med å få utviklingen til å gå i riktig retning. Da kan vi dessverre ikke innføre tiltak som fører oss motsatt vei og bidrar til at vi får flere ulykker. Vi mener også at Statens vegvesens konklusjon om at dette ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt, virker godt faglig begrunnet. Den samfunnsøkonomiske gevinsten ved å øke fartsgrensen fra 110km/ til 120 km/t består kun av en liten tidsbesparelse for personbiltrafikken. Storparten av nyttetransporten kan uansett ikke kjøre fortere enn 80 km/t.

Trygg Trafikk mener at det ikke er riktig å prioritere at vi kommer noen minutter fortere fram til hytta når tiltaket innebærer at flere vil omkomme eller bli hardt skadd i trafikken.

Smal4-felts motorvei

Trygg Trafikk går mot forslaget om å lage en ny type motorvei som er smalere enn dagens standard. Smal 4-felts motorvei vil gi en økning i ulykkene på opp mot 20 prosent. Forskjellen mellom en smal 4-felts vei på 20 meter og dagens vei på 23 meter er bredden på veiens skulder. Veiskulderen på dagens 4-felts motorvei er 2,75 meter. Dette skal gi plass til nødstopp hvis for eksempel føreren får illebefinnende, eller bilen får motorstopp, eller går tom for strøm. Stans i høyre kjørefelt er farlig fordi farten på veien gjør at de som kommer bakfra ikke rekker å reagere tidlig nok. Det er ikke alltid ledig plass til en unnamanøver over i venstre kjørefelt. På smal 4-felts motorvei er skulderbredden bare 1,5 meter. Det er ikke bredt nok til å få hele bilen ut av kjørefeltet.

Smal 4-felts motorvei med 110 km/t, eller 2/3-feltsvei med 90 km/t?

Trygg Trafikk støtter Vegdirektoratets anbefaling om å bruke 2/3-feltsvei på strekninger med lav trafikkmengde (årsdøgntrafikk mellom 6000 og 12000) med fartsgrense 90 km/t. 2/3-feltsveien gir færre ulykker fordi den ikke er dimensjonert for mer enn 90 km/t. Lavere fart gir føreren bedre tid til å vurdere og håndtere dramatiske hendelser og konsekvensene blir mindre alvorlige hvis det først skjer en ulykke. 4-felts motorvei vil være minst like sikker som 2/3-feltsvei, men det forutsetter at veien bygges ut til dagens standard med full bredde. Vi går derfor mot Vegdirektoratets anbefaling om bruk av smal 4-felts motorvei på strekninger med trafikk over 12000 kjøretøyer i døgnet (årsdøgntrafikk).