En god dag for trafikksikkerhetsarbeidet: Hareide sier ja til streknings-ATK

– Det er viktig at vi tar i bruk de tiltakene vi vet virker. Gjennomsnittsmåling får ned farten og ulykkestallene på utsatte strekninger. Derfor er dette et godt vedtak og en gledens dag for alle som jobber med trafikksikkerhet, sier Jan Johansen, direktør i Trygg Trafikk. Han legger til at streknings-ATK vil være det mest sikre og kostnadseffektive trafikksikkerhetstiltaket i disse tunnelene. De aktuelle strekningene er Ellingsøytunnelen og Valderøytunnelen (Ålesundstunnelene) på riksvei 658, samt i Mælefjelltunnelen på E 134. Alle tunneler har dokumentert høy gjennomsnittsfart. Ålesundstunnelene har også hatt mange ulykker, mens det i Mælefjelltunnelen jevnlig måles hastigheter på over 200 km/t.

Gledelig at det lyttes til faglige råd

– Det er gledelig at samferdselsministeren lytter til de faglige råd han får. Mange har vært kritiske til politikken som har vært ført de senere år om å begrense bruken av dette effektive virkemiddelet. Streknings-ATK er et tiltak som virker, derfor må det brukes på strekninger som dette, sier Jan Johansen.

Streknings-ATK halverer antall omkomne og hardt skadde

Effekten av snittfart-fotobokser ble evaluert høsten 2014 av Transportøkonomisk institutt. Konklusjonen var at tiltaket reduserer antall omkomne og hardt skadde med 49-54 prosent. Ifølge gjeldende kriterier i Statens vegvesen kan streknings-ATK brukes der hvor det er høy gjennomsnittsfart, høy forventet skadekostnad og stor trafikksikkerhetsgevinst. I tillegg kan tiltaket unntaksvis tas i bruk i tunneler med høy fart og på ulykkesutsatte strekninger der det er vanskelig for politiet å gjennomføre kontroller. Statens vegvesen har laget nye kriterier for streknings-ATK som nå ligger til behandling i Samferdselsdepartementet. – Dagens kriterier for å sette opp streknings-ATK er strenge nok og bør absolutt ikke strammes inn, sier Johansen.

Nesten halvparten av ulykkene skyldes høy fart

Streknings-ATK måler gjennomsnittsfart over en gitt strekning og tiltaket får bilførere til å holde fartsgrensen, og råkjørere til å la være å trå inn gassen. Dermed reduseres ulykkesrisikoen betraktelig på strekninger der det erfaringsmessig skjer mange ulykker og gjennomsnittsfarten er høy. Streknings-ATK er svært fordelaktig å benytte i undersjøiske tuneller med helling, der ulykker også fort kan føre til brann og store katastrofer. Statens vegvesens analyser av alle dødsulykker i Norge mellom 2005-2018 viser at høy fart var en viktig årsak i 41 prosent av ulykkene. Høy fart vil si at det kjøres over fartsgrensen eller at det kjøres fortere enn forholdene tilsier. – Bilførere som velger å kjøre for fort, bryter vegtrafikkloven og setter ikke bare seg selv, men også medtrafikanter i fare. Det er viktig at signalene fra vår nye samferdselsminister er at han ikke vil beskytte slik atferd, sier Johansen.