Forslag til strengere regelverk for el-sparkesykler

Forslaget til nytt regelverk som nå skal ut på høring, inneholder flere innstramminger som Trygg Trafikk støtter.

– Her er det mange gode forslag som vil gjøre det tryggere både for brukerne av el-sparkesykler og andre trafikanter. Spesielt viktig er det at de foreslår et hjelmkrav og en promillegrense på 0,2 i promille. Hodeskader og skader i fylla har dessverre vært alt for utbredt på el-sparkesykler. I tillegg vil jeg trekke fram forslaget om å endre klassifiseringen av el-sparkesykkelen fra sykkel til motorvogn. Da kan man stille helt andre krav til både kjøretøy og ikke minst til brukeren, sier Christoffer Solstad Steen, seniorrådgiver i Trygg Trafikk.

Selv om det har kommet mange gode forslag i denne runden, er det likevel ikke alt Trygg Trafikk er helt enig i. – Jeg registrerer at de åpner for at kommunene skal kunne håndheve regler om blant annet fart, hjelmbruk og andre regler. Dette er i dag kun politiet, med støtte fra Statens vegvesen på det kjøretøytekniske, som har mulighet til å gi straffereaksjoner for. Vi kan ikke forvente at kommunene skal inneha eller skaffe denne kompetansen. Den må forbli der den hører hjemme, nemlig hos politiet. I tillegg er det spesifisert et «mulig» krav om gangfart på fortau hvor det befinner seg fotgjengere. Det kravet er der allerede i dag, men det må gjerne presiseres, fortsetter Steen. El-sparkesyklene har tatt Norge med storm og har skapt både glede og frustrasjon hos mange. En ting er sikkert, de fleste har en mening om disse relativt ferske doningene. – Vi har fått enormt med henvendelser om el-sparkesykler. Det er tydelig at det engasjerer, og vi skal ikke glemme at det for mange er et veldig praktisk framkomstmiddel. Samtidig viser Oslo skadelegevakt sin rapport at det skjer mange skader og at antallet skader øker. Det er på tide at det tas tydelige grep for å begrense skadene blant denne trafikantgruppa, avslutter Steen. Forslagene som nå skal på høring omfatter blant annet (Kilde: Samferdselsdepartementet):

 • Mulighet til å ilegge parkeringsgebyr for overtredelser av parkeringsreglene for politiet og kommuner med parkeringshåndheving.
 • Aktuelt å forby små elektriske kjøretøy å parkere på fortau.
 • Promillegrense på 0,2 for små elektriske kjøretøy.
 • Mulig krav til «gangfart» ved passering av gående på gangveg, fortau eller i gangfelt presiseres til 6 km/t.
 • 12-års aldersgrense for å kjøre små elektriske kjøretøy, og krav til legitimasjon.
 • Krav om hjelm for bruk av små elektriske kjøretøy generelt, eventuelt begrenset til barn under 15 år.
 • Nye skilt som gir mulighet for lokale myndigheter til etablere skiltede soner for små elektriske kjøretøy med parkeringsforbud, særskilt fartsgrense eller generelt bruksforbud.
 • Mulighet for å ilegge overtredelsesgebyr ved flere enn en person på små elektriske kjøretøy. Aktuelt å gi kommunen myndighet til håndheving, i tillegg til politiet og Statens vegvesen.
 • Klargjøring av at trafikkreglene ikke begrenser den kommunale eierrådigheten
 • Mulighet for å ilegge overtredelsesgebyr for bruk av kjøretøy med toppfart eller effekt utover det som er tillatt for små elektriske kjøretøy og elsykkel. Aktuelt å gi kommunen myndighet til håndheving, i tillegg til politiet og Statens vegvesen.
 • Det er aktuelt å endre klassifisering av små elektriske kjøretøy fra sykkel til en ny klasse motorvogn. Ved klassifisering som motorvogn er det aktuelt å innføre forsikringsplikt.