Første heldigitale trafikksikkerhetskonferanse trekker flere deltakere enn noen gang

Jan Johansen, direktør i Trygg Trafikk, bruker dagene fram mot konferansen den 14. april til de siste forberedelsene. Tirsdag 13. april går landsmøtet av stabelen og dagen etter arrangeres den første heldigitale trafikksikkerhetskonferansen med over 400 deltakere. En av årsakene til at konferansen har samlet mange deltakere år etter år, tror Johansen er et interessant og målrettet innhold. – Vi har vært konsistente på å ha tema som handler om trafikantens adferd og holdninger spesielt. Vi har også vært innom det mer systematiske trafikksikkerhetsarbeidet, for eksempel knyttet til arbeidsrelaterte trafikkulykker, men fokus har hele tiden vært på hvordan tiltak kan rettes mot den enkelte trafikant og hva som har effekt. De senere årene har konferansen blitt enda mer spisset og målrettet med tydelige tema om hva som skal til for å redusere ulykkestallene i trafikken.

Viktig møteplass for hele trafikksikkerhets-Norge

Direktøren mener det er viktig at Trygg Trafikk arrangerer en landsdekkende konferanse hvert år. Blant annet fordi Trygg Trafikk har som samfunnsoppdrag å være bindeledd mellom frivillige aktører og offentlige myndigheter som jobber med trafikksikkerhet. – Vår konferanse har blitt den ene store trafikksikkerhetskonferansen i landet. Det er vi glade for. Trygg Trafikk skal være bindeledd, samle organisasjonene og bidra til at vi kan drøfte de viktige temaene. Det foregår mye spredd møtevirksomhet om trafikksikkerhet selvfølgelig, men en gang i året er det viktig å samles for å drøfte de temaene som virkelig utgjør en forskjell. For oss i Trygg Trafikk betyr det mye at vi skaper en viktig møteplass og dermed også utfører en del av samfunnsoppdraget vårt, sier Johansen.

Første heldigitale trafikksikkerhetskonferanse

I år blir konferansen heldigital som en konsekvens av pandemien. Direktøren er klar på at det både gir fordeler og ulemper, og også mye ny læring. – Den klare fordelen med at konferansen i år er digital, er at vi kan samle flere. Vi ser jo det på påmeldingene. Over 400 deltakere er «all time high» for konferansen, så mange deltakere har vi aldri hatt. Det gleder oss at vi har klart å samle folk fra hele landet. At konferansen er digital, betyr også at vi kan bruke en del ny teknologi til å vise temaene på en ny måte. – Ulempen med en digital konferanse, er naturligvis den at vi ikke får møtt andre fysisk. Vi mister de bilaterale samtalene under lunsjen og muligheten til å utvide nettverk og skape nye relasjoner. Det er noe alle opplever i den tida vi er i nå.

Har vi verktøyene og viljen til å nå nullvisjonen?

Årets konferanse løfter spørsmålet om vi har verktøyene og viljen til å halvere antall omkomne og hardt skadde fram til 2030. I 2020 nådde vi milepælen med færre enn 100 omkomne i trafikken på ett år. Johansen ser likevel mange utfordringer for det videre arbeidet fram mot 2030. – Den aller største utfordringen er at de aller fleste kjente verktøyene er tatt i bruk og effekten er tatt ut. De har gitt effekt, men vi skal enda lengre ned. Det er sagt av flere at jo bedre trafikksikkerheten blir, jo større innsats krever det for å gjøre den enda bedre. Nå må vi finne de nye tiltakene og få med oss politikerne på å holde fokus og jobbe videre. Det blir uten tvil tøft å nå målet om halvering i 2030 hvis vi ikke holder trykket oppe. Det er tre hovedgrupper som direktøren vil trekke fram som særlig viktige. Det er de som søker risiko i trafikken, og gjerne har overdreven tro på egne ferdigheter slik at de holder for høy fart eller multitasker foran rattet. Det er den lille gruppa av hardbarka ungdommer som ikke responderer på informasjon og påvirkning, og det er de eldre. – Vi har erfaringer fra andre land, der også arbeidet med trafikksikkerhet gikk i riktig retning, slik at man valgte å tro at den positive utviklingen ville fortsette av seg selv og slappet noe av.  Konsekvensen ble at den positive utviklingen stoppet opp og endret kurs slik at målene ikke ble nådd. Dette arbeidet går ikke av seg selv, det er helt sikkert – vi må ta på oss arbeidshanskene og jobbe enda hardere, understreker Johansen.

Interessante tema for hele fagmiljøet

Innholdet i årets konferanse handler om ny nasjonal transportplan (NTP), moderne teknologi og underrapportering av ulykker. Dette er temaer direktøren tror er interessante både for ansatte i kommuner, fylkeskommuner og andre fagmiljøer. – Disse temaene er veldig viktige for hele fagmiljøet, og det er tema som vil hjelpe oss videre mot nullvisjonen. Vi må forstå hvordan teknologien kan hjelpe oss, men samtidig innse at teknologien ikke kan løse alt. NTP gjelder for de neste 12 årene og gir retning for arbeidet vi må gjøre for å nå målene som er satt. – Et tredje tema på konferansen er underrapportering. Vi vet det er enorm underrapportering av trafikkulykker og at vi mangler kritisk kunnskap. Denne kunnskapen må vi skaffe oss, spesielt fra helse. Fyrtårnsprosjektet som Trygg Trafikk har tatt initiativ til og der mange viktige samarbeidspartnere nå er med, er kritisk nødvendig for å gi oss nødvendig innsikt både i de reelle ulykkestallene og hva som skal til for å forebygge bedre. I neste NTP skal vi sette mål som er basert på de reelle tallene. Det skal skje allerede om 4 år. Her må fagmiljøet snakke sammen.

Vil gjøre en forskjell

En konferanse er ikke bare en konferanse, skal vi tro direktøren i Trygg Trafikk. Den skal skape framdrift og nye ideer. – Vi stabler konferansene på beina fordi miljøene skal møtes og snakke om viktige tema. Håpet er at konferansen utgjør en forskjell, at den sår spirer til ideer og aktiviteter vi kan gjøre for å komme oss videre – at alle som deltar henter ut kunnskap, ideer og dokumentasjon om det arbeidet vi skal gjøre sammen. Alle sitter «på sin tue» med sin viktige jobb som bidrar til nullvisjonen, og jeg håper at konferansen gjør dette arbeidet sterkere og bedre og enda mer målrettet, avslutter Johansen.