Fotgjenger i koronatider – På vei og tursti

Person på tur på grusvei forbi et mursteinsbygg

Hva gjelder for vei?

I trafikkreglenes § 19 står det at: Gående som nytter kjørebane, skal gå ytterst til venstre i gangretningen, men ytterst til høyre dersom han leier sykkel. Motsatt side av kjørebanen kan nyttes dersom den gående ellers ville bli utsatt for fare, eller hvis særlige forhold tilsier det. Hensikten er at du som fotgjenger skal kunne se en møtende bil eller sykkel og kunne flytte deg ut av kjørebanen hvis det blir nødvendig. Da får du også lettere øyekontakt. Går du på høyre side, har du mindre kontroll fordi trafikken kommer bakfra på samme side som deg selv.

Hva gjelder for gang- og sykkelvei?

I Norge er ikke reglene like tydelige for hvordan du skal gå på gang- og sykkelveier.  En gang- og sykkelvei er også en vei. Syklister kan ikke velge. De er kjørende og skal kun kjøre på høyre side av veien. Også her skal fotgjengere i utgangspunktet gå på venstre side, men på høyre side hvis det er vanskelig å bruke venstre. Det er ingen forskjell på grus- eller asfaltvei. Sverige innførte nye regler i 2018 om hvordan syklister og gående skal forholde seg til hverandre i kombinerte gang- og sykkelveier: gående skal gå til venstre og syklister til høyre.

Det finnes ingen trafikkregler for stier

Trafikkreglene gjelder for vei, det vil si kjørebane, fortau og eventuelt sykkelfelt. I tillegg finnes det regler for sykkelvei, gangvei og gang- og sykkelvei. Alle disse må være skiltet. Det finnes ingen trafikkregler som regulerer oppførsel på turstier eller i utmark der det ikke er annen trafikk. Her gjelder bare sunn fornuft.

Gode råd

Det aller viktigste rådet er å løfte blikket fra telefonen og se på dem du møter på turstien, gang- og sykkelvegen eller fortauet. Flytter du deg tidlig mot en side eller holder deg konsekvent på en side, vil de andre som regel ta hensyn til dette. Ikke gå flere i bredden når du møter andre. Da gjør du det vanskelig å holde avstand. Trafikkreglenes §3 pålegger deg å være hensynsfull, oppmerksom og forsiktig. Hva passer vel bedre i disse dager? Hold minst en til to meters avstand til dem rundt deg. Er du i tvil? Finn frem tommestokken. Gjør det enkelt og trygt for deg og alle andre å ferdes ute!