Kjære Twitter – vi er ikke uenige

Bilen har mest kraft, fart og er den som volder størst skade på andre trafikanter. De alvorligste trafikkulykkene involverer så godt som alltid bil, MC eller tungbil. Derfor har bilførere et særlig stort ansvar for å ta hensyn til andre trafikanter. Bilførere har en del rettigheter, men det aller viktigste er hvilke plikter du har som bilist. En bilist skal:  

  • Kjøre oppmerksomt
  • Tilpasse farten
  • Kjøre rusfritt
  • Holde vikepliktsreglene
  • Bruke blinklys
  • Plassere seg riktig i veibanen

Gående og syklister har ikke de samme kravene til seg som bilister. Til bilisten er det for eksempel krav om formell opplæring. I dette er det også bilistens plikt å forutsette at andre trafikanter ikke har samme opplæring.  Men – dette fritar ikke andre trafikanter fra å ta ansvar for et godt samspill 

Hvem er du i trafikken – Dr. Jekyll eller Mr. Hyde? 

Stemningen og temperaturen blant ulike trafikantgrupper i Norge kan tidvis virke veldig tilspisset. Debatten tar noen polariserende vendinger som ikke er så fruktbare. Det dreier seg ofte om et skyldspørsmål på hvem som ikke utfører sine plikter for en trygg og sikker ferdsel i trafikken. Vi i Trygg Trafikk kommer med vennlige oppfordringer om at sårbare trafikanter bør bruke refleks for å være synlig i mørket. Men da er det noen som oppfatter dette som at vi ønsker å redusere bilisters ansvar for å tilpasse fart for å oppdage trafikanter i mørket Vi tar utgangspunkt i at ingen er en ond Mr. Hyde i trafikken. Men samtidig så håper vi at du som trafikant omfavner din rolle som den gode Dr. Jekyll når du inntar ulike trafikantroller. Trafikken handler om rettigheter og plikter, men det handler aller mest om samspill og det å spille hverandre gode.  

Refleks – må det være så svart og hvitt?  

Du i din rolle som myk trafikant kan spille andre kjørende gode ved at du tar på deg refleks når du går ut i mørket. På lik linje som en kjørende eller syklist kan spille sårbare trafikanter gode ved tydelig å vise tegn til at de tilpasser kjøring etter forholdene som i dette tilfellet er mørket.  Vi har alle en indre treåring som ikke tar lett på urettferdighet, og mange av oss kan ha det som et bakteppe når vi ferdes ute. Da blir utgangspunktet veldig svart og hvitt. Men det er ingen rettferdighet i at du som trafikant ikke skal sørge for å følge vegtrafikklovens § 3 – Grunnregel for trafikk 

Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.

Denne gjelder for deg som fotgjenger, syklist eller bilist, og den danner grunnlaget for at alle skal spille på lag og spille hverandre gode.  

Vi har et konkret og tydelig samfunnsmandat, men vi skal ta til oss noen råd 

Refleksdagen holder vi «hellig». Denne ene dagen i året kommer vi fortsatt å rendyrke som den dagen vi spesifikt snakker til deg og dine om viktigheten av å bruke refleks. Det står faktisk som en del av vårt samfunnsoppdrag at vi har et ansvar for å informere om bruk av sikkerhetsutstyr. Refleks er definert som sikkerhetsutstyr.  Trafikksikkerhet er for alle og det gjelder alle fra vugge til grav. Det er et bredt tema med mange viktige trafikksikkerhetsbudskap, og det er en øvelse å tydeliggjøre alt som er viktig for at du som trafikant skal gjøre gode valg i trafikken.  Vi mener selv at vi ofte snakker om trafikantens plikter – alle trafikanters plikter. Bilisten, syklisten og fotgjengeren må alle ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsomme.  Men vi skal lytte til stemmene som sier at vi kan være enda tydeligere nå i mørketida på bilistens ansvar og plikter når de kjører i trafikken. Det er som dere sier kanskje ikke alle som bruker refleks.