Politisk enighet om å videreføre Barnas transportplan

MDG foreslo bl.a. å innføre 30 km/t fartsgrense rundt barnehager og skoler, handlingsprogram for tryggere skolevei, trepunktsbelte i all skoleskyss og bedre trafikkopplæring. Barnas transportplan skal oppdateres i 2021 Transport- og kommunikasjonskomiteen går i sin innstilling i liten grad inn i de konkrete forslagene fra MDG. – Vi hadde gjerne sett en mer aktiv behandling av forslagene, som inneholder mye bra tankegods, sier Kvanvik. Partiene står imidlertid samlet om at barn og unge skal ferdes trygt i trafikken og støtter at barn har fått en egen transportplan som del av Nasjonal transportplan 2018–2029. Det forutsettes også at planen oppdateres når Nasjonal transportplan skal rulleres i 2021. – Det er bra med politisk enighet om dette, men Barnas transportplan må bli mer kraftfull hvis den skal gi resultater. Vi håper partiene kommer mer på banen i neste runde, sier Kvanvik. Trygg Trafikk arbeider for at barn skal være trygge i trafikken Barna står i sentrum for en stor del av Trygg Trafikks arbeid. Vi arbeider blant annet for:

 • At trygge skoleveier prioriteres i veiplanlegging og veiutbygging.
 • Innføring av 30 km/t fartsgrense rundt barnehager og skoler.
 • Etablering av bilfrie soner, eller «hjertesoner», rundt skolene slik at flere kan sykle og gå trygt.
 • Sitteplass og trepunkt sele til alle som tar skoleskyss.
 • Styrket trafikkopplæring i barnehage og skole.

– Hvis vi som samfunn klarer å sette barnas trygghet først, ivaretar vi på samme tid alle innbyggere og fremtidige generasjoner, sier Kvanvik 6 gode grunner til en mer barnevennlig transport Barn har ikke evne til å tenke og handle som voksne, og er derfor de mest sårbare av oss i trafikken. Før 7-årsalderen er barnas tenkning konkret og bundet til det som skjer her og nå. De er opptatt av situasjonen i øyeblikket, og har problemer med å forestille seg en situasjon uten selv å være i den. Derfor har de også liten evne til å forutsi hendelser eller til å overføre erfaringer fra andre situasjoner. Barn er sårbare i trafikken blant annet fordi:

 • Mange sykler og går, og er ikke beskyttet av bilen karosseri.
 • De er små av vekst og har begrenset synsfelt.
 • Synet, hørselen og motorikken er ikke ferdig utviklet.
 • De er impulsive og lar seg lett rive med av spennende ting som skjer rundt dem.
 • De klarer ikke å forutse farlige situasjoner og forstår ikke konsekvenser av handlinger.
 • Kroppens tåleevne er mindre enn hos voksne ved en kollisjon.