Programmet for Trafikksikkerhetskonferansen 2023 er klart!

Konferansen skal belyse utfordringer og muligheter på veien mot nullvisjonen fra et systematisk og helhetlig perspektiv.  – Vi henter inspirasjon fra den internasjonalt anerkjente modellen Safe System Approach, som blant annet legger til grunn at risikoen for trafikkulykker kan reduseres gjennom systematiske tiltak rettet mot trafikanter, infrastruktur, fart og kjøretøy, sier Tanja Loftsgarden, avdelingsleder fag og analyse i Trygg Trafikk. Programmet er delt inn i 5 interessante sesjoner 

  • Sesjon 1: velkommen til Trafikksikkerhetskonferansen 2023  
  • Sesjon 2:  Safe System Approach – sikre trafikanter  
  • Sesjon 3:  Safe System Approach – sikre kjøretøy  
  • Sesjon 4:  Safe System Approach – bedre skadebehandling  
  • Sesjon 5:  Safe System Approach – sikker fart og sikre veier 

Innledere med bred erfaring og kompetanse 

Hva vet vi om ulykkene fra i fjor? Hvilke trender ser utrykningspolitiet på veien? Trafikkulykker innenfor og utenfor systemgrensene – hva betyr egentlig det? Hvordan kan geofence-teknologi og -systemer bidra til bedre sikkerhet, trafikkflyt og miljø i byområder? Og ikke minst – hva vil nye fartskriterier og vegnormaler ha å si?  Til årets konferanse har vi igjen samlet innledere med bred erfaring og kompetanse, og dette er bare smakebiter på det som er i vente.

En inspirerende og engasjerende møtearena for trafikksikkerhet 

Vi har lagt bak oss et år med en økning på nesten 50 prosent drepte i trafikken sammenlignet med 2021. Ikke siden 2016 har vi hatt like mange omkomne, og det gjør 2022 til et tragisk år for trafikantene. 

– Trafikksikkerhetskonferansen er en inspirerende møtearena for alle med engasjement og ambisjoner for trafikksikkerhet. Dette er en nasjonal konferanse som gir grobunn for nettverksbygging på tvers av aktører og sektorer. Denne tverrfagligheten trenger vi når vi skal fortsette det gode arbeidet mot nullvisjonen, sier en engasjert Loftsgarden.