Regelen gjelder fortsatt: Gå på venstre side

– Nei, trafikkreglene er de samme som de har vært når det handler om hvilken side av veien du skal gå på, sier kommunikasjonssjef Ingrid Trømborg i Trygg Trafikk.  Hun får ukentlig henvendelser fra folk som opplever at andre trafikanter ikke kan trafikkreglene.  – Det kan se ut som vi trenger en oppfriskning igjen på hva som gjelder for fotgjengere og syklister på kjørebane, gang- og sykkelvei og på fortau. Vi hører også om barnehager som går på feil side av veien når de er på tur. 

Grunnregelen for alle: Ta hensyn! 

I trafikkbildet er det ofte mye temperament og følelser. Mange opplever at de har retten på sin side og reagerer sterkt når andre ikke forholder seg til det. Samtidig kan det være risikabelt og farlig hvis vi gjør feil. Trømborg skjønner godt at reaksjonene kan bli sterke, men understreker at grunnregelen i veitrafikklovens §3 gjelder for absolutt alle: Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret. 

– Alle trafikanter må ta hensyn. Det kommer vi ikke unna uansett om vi er bilist, syklist eller fotgjenger. Det er mange trafikantgrupper som har lov å være i trafikken samtidig. Det viktigste er ikke å stå på krava, men å ta hensyn til hverandre, gi tegn og av og til vike plassen for andre. Vi har et spesielt ansvar for å ta hensyn til barn, funksjonshemmede og eldre. Kort sagt – i trafikken har du ingen rettigheter, bare plikter, sier Trømborg. 

Ja, du skal fortsatt  på venstre side  

I trafikkreglenes § 19 står det at du som går på vei/kjørebane, skal gå ytterst til venstre. Denne hovedregelen gjelder alle steder der det er trafikk med kjørende og gående. Likevel er det et par unntak: Hvis du leier en sykkel, kan du gå til høyre fordi det er den siden du også sykler på. Da slipper du å krysse veien hvis du må gå av sykkelen. Det er også lov å gå på høyre side hvis det er farlig å gå på venstre. 

Hvorfor skal du gå på venstre side? 

Hensikten med å gå på venstre side, er at du som fotgjenger skal kunne se en møtende bil eller sykkel og kunne flytte deg ut av kjørebanen hvis det blir nødvendig. Da får du også lettere øyekontakt. Går du på høyre side, har du mindre kontroll fordi trafikken kommer bakfra på samme side som deg selv.  – Det betyr at det du lærte på skolen om å gå på venstre side av veien fortsatt gjelder. Det er ikke noe argument at vi går på høyre side i skiløypa eller rulletrappa. Dette er trafikk og ulike trafikantgrupper har ulike regler å forholde seg til, sier Trømborg. 

Syklister skal holde til høyre 

Når du sykler, regnes du i trafikkreglene som «kjørende». Det betyr at det er noen felles regler for syklister og bilister.  – I Norge har vi høyrekjøring, og derfor har vi også høyresykling. Det gjelder også el-sykler og el-sparkesykler. El-sparkesykkelen er et kjøretøy og må følge trafikkreglene som gjelder for syklende, sier Trømborg. 

Fortau er for fotgjengere, men syklister har lov til å sykle der 

Fortauet er til på fotgjengernes premisser, så her må syklistene finne seg i å komme i andre rekke. Syklende har likevel lov til å sykle på fortau i Norge (og på Island), men da skal de ta hensyn til de gående og passere dem i gangfart. Det samme gjelder i gågater. – Det finnes ikke regler for hvilken side man bør gå på, på fortau. Årsaken er at fortauet først og fremst er beregnet for fotgjengere, og de kan gå hvor de vil på fortauet. Men fordi syklende har lov til å sykle på fortau i Norge, kan det være lurt å ha en vane med å holde til venstre når du går, og holde til høyre når du sykler. Det er likevel ikke så lett for fortauet er smalt og det er mange som skal dele plassen. Derfor er det ekstra viktig å ta hensyn her! 

Anbefaler samme regler på gang- og sykkelvei 

En gang- og sykkelvei er en egen vei tydelig atskilt fra kjørebanen. Den kan til og med ligge et stykke unna inne i terrenget og skal være skiltet. Siden syklende regnes som kjørende, er Trygg Trafikks anbefaling akkurat de samme på gang- og sykkelvei som på vanlig kjørebane. Gående skal gå på venstre side og syklende skal holde til høyre. Denne veitypen skal – som navnet sier – deles mellom gående og syklende. Begge trafikantgrupper plikter å ta hensyn til hverandre.  – Trygg Trafikk får mange henvendelser fra fotgjengere som opplever det farlig å gå på gang- og sykkelveier fordi enkelte syklister holder veldig høy fart. Sykling på gang- og sykkelvei skal foregå på en slik måte at det ikke medfører fare eller er til hinder for gående. Syklende må passere gående i god avstand og i tilnærmet gangfart, sier Trømborg. 

Bruk huet på tur 

Det finnes ingen trafikkregler som regulerer oppførsel på turstier eller i utmark der det ikke er annen trafikk. Her gjelder bare sunn fornuft. Gi tegn til de du møter og passere hverandre i lav fart. 

Gå til venstre – sykle til høyre

  1. Når vi går til venstre, får vi møtende trafikk (syklister og bilister) mot oss på samme side. Vi kan avstemme egen fart, vi kan gi tegn, vi kan gå ut av veibanen hvis det er nødvendig, vi kan kommunisere med den som kommer imot og dermed hindre ulykker. Ved høyregåing vil fotgjengeren få syklisten eller bilisten i ryggen. Det innebærer at trafikantene kan reagere for sent eller gjøre utforutsette ting som gjør at det oppstår farlige situasjoner. 
  2. Vi skal ta spesielt hensyn til sårbare grupper i trafikken som personer med nedsatt funksjonsevne. For blinde er det helt nødvendig at førerhunden går på venstre side og inn mot veikanten for å kunne være en trygg hjelper for den som ikke ser. 
  3. En regel på alle veityper er enklere å huske og praktisere for alleVenstregåing har samme fordel uansett vei, nemlig at vi kan se og kommunisere med dem vi møter.