Skolekjøring i koronatiden: Trygg Trafikk ønsker at færre foreldre kjører barna til skolene

– Ja, foreldre kjører barna sine i aller beste mening, men det et problem at det er veldig mange biler på veiene rundt skolene samtidig. I likhet med skolestart i august, er det i disse dager mer kaotisk og utrygt rundt mange skoler og langs skoleveier fordi flere kjører barna sine, sier Ragnhild Meisfjord, opplæringssjef i Trygg Trafikk. 

Paradokset med at mange foreldre velger å kjøre egne barn helt til skoledøra, er at det skaper uoversiktlige og farlige situasjoner for andre barn. Skoleveien blir tryggere hvis flere foreldre lar bilen stå og heller tilrettelegger for at barna kan gå eller sykle til skolen.  

Er skolekjøringen virkelig nødvendig? 

Det er viktig at de minste barna har trygg skolevei fra dør til dør. Er skoleveien utrygg eller farlig, er det naturlig at de minste blir kjørt. Når det gjelder større barn, oppfordrer Trygg Trafikk flere foreldre til å spørre seg selv om de virkelig trenger å kjøre barna helt fram til skoleporten.  – De fleste barn som har mulighet til det, ønsker å gå eller sykle til skolen.  Det bør vi som er foreldre tilrettelegge for. Ved å følge barna til skolen, til fots eller på sykkel, er foreldre med på å gjøre skoleveien tryggere for de minste, fortsetter Meisfjord, som understreker at det er vi voksne som bør endre kjørevanene og heller hjelpe barna å bli kjent på skoleveien. Det er nå spesielt viktig at refleksen er fast på klærne og festet på riktig måte. De som sykler må ha forskriftsmessig og riktig lys og refleks på sykkelen. 

La barna gå halve veien alene 

I samråd med FAU og andre foreldre, kan foreldre samarbeide om egnede steder der barn som må bli kjørt, kan bli sluppet av eller hentet. Disse stedene bør være lokalisert slik at resten av skoleveien er trygg og sikker. – Mange steder finnes det droppsoner i nærheten av skolen. Det er viktig at den siste biten av skoleveien skal være trygg og sikker for barna. Det er bra for både barna og voksne hvis foreldrene kan slippe barna av og hente dem igjen på slike steder. Droppsoner øker trafikksikkerheten rundt skolene og samtidig får ungene beveget seg ute i frisk luft før skoledagen begynner, sier Meisfjord. 

Skoleskyss og skolebuss kan være nødvendig 

For mange elever er skoleskyss og skolebuss helt nødvendig. Myndighetene fraråder bruk av kollektivtransport, men for noen vil skolebussen være eneste mulighet. Det er viktig at elevene som må ta skolebuss, må huske å holde god avstand. Dette gjelder både mens de venter på bussen, i bussen og hvis elevene tar båt eller annen transport til skolen. Det er kommunene og fylkeskommunene som har ansvar for ordningen med skoleskyss og at reglene kan overholdes. Annen offentlig transport bør unngås der det er mulig.  

Tips til deg som må kjøre barna til skolen

Noen foreldre vil oppleve at det å kjøre barna til skolen er det eneste alternativet de har. Da har Trygg Trafikk følgende råd:  

  • Det er mørketid nå, og vi ser ikke andre trafikanter like godt som i sommerhalvåret. Vær derfor ekstra oppmerksom på gående og syklende. Ikke alle bruker refleks og lys når de ferdes i trafikken. 
  • Vær et godt forbilde for barna i trafikken. Legg vekk mobilen når du kjører, vær oppmerksom på alle trafikanter, og særlig de som er minst av vekst. De er mest sårbare. 
  • Beregne ekstra tid. Det kan være mange barn og biler rundt skolen og du må kjøre aktsomt og sakte. 
  • Slipp av barna et stykke fra skolen og sørg for at de kan gå trygt den siste biten. 
  • I korona-tiden har vi lært å holde god avstand til hverandre og ikke opptre i for store grupper. Det er også viktig på skoleveien. 

Trafikksikkerhet kan også bedres med dugnad – lag hjertesone  

Korona har samlet Norge i en dugnad rundt smittevern. Nå som vi går over i en ny fase, er det en god ide å videreføre dugnadsånden inn i arbeidet med trafikksikkerhet rundt skolen og etablere «hjertesone».  Å etablere hjertesone rundt skolen er Trygg Trafikks anbefalte løsning for å gjøre skoleveien og nærområdet til skolen sikrere for alle som går og sykler. Hjertesone er en trafikksikker sone rundt skolen med minimal biltrafikk. Hvis barna må bli kjørt til skolen, slippes de av i droppsoner utenfor hjertesonen og går den siste biten. Vi vet at flere skoler har tatt tak i dette i forbindelse med pandemien fordi farlige forhold rundt skolevei presser det frem. Godt samarbeid mellom skolens ledelse og FAU er å anbefale for å lykkes med dette viktige arbeidet. 

 – Hjertesone handler ikke bare om fysiske tiltak, men også om å etablere en trafikkultur der flest mulig går eller sykler til skolen. Hjertesone er en felles forpliktelse og samarbeid mellom foreldre, skolen og kommune, og tiden vi er inne i nå gir oss en gylden mulighet til å sette dette på agendaen, sier Ragnhild Meisfjord i Trygg Trafikk.