Statsbudsjettet 2022: Mer til trafikksikkerhet for barn og unge

Besøket ble satt stor pris på, og Trygg Trafikks direktør, Jan Johansen, benyttet anledningen til å takke for samarbeidet de siste årene.  – Nullvisjonen står heldigvis veldig sterkt i Norge, og vi vil berømme dere for å ha lyttet til faglige råd blant annet når det gjelder bruken av streknings-atk, strengere regulering av elsparkesykler og krav til helseattest for eldre bilførere, sa Johansen. 

Følger opp Barnas transportplan  

Samferdselsministeren brakte også med seg hyggelige nyheter om at regjeringen i statsbudsjettet for 2022 setter av 49 mill. kr. til målrettede tiltak for å følge opp Barnas transportplan. Barnas transportplan er et eget kapittel i Nasjonal transportplan 2022-2033, som har som mål å bedre barn og unges mobilitet og trafikksikkerhet. – Dette er noe vi har jobbet for og er svært fornøyd med, sa Johansen.   Det skal blant annet etableres en ny statlig tilskuddsordning for tryggere skoleveier og nærmiljøer for å støtte opp under det nasjonale målet om at flere barn skal sykle og gå til skolen. Ordningen vil gjelde for kommunene som kan søke tilskudd til både fysiske og trafikantrettede tiltak. Statens vegvesen skal forvalte ordningen i samarbeid med fylkene. Det settes også av 5 millioner kroner til tiltak i regi av Trygg Trafikk som kommer i tillegg til det årlige statstilskuddet.  

–  Vi takker så mye for tilliten og støtten til vårt arbeid og kan garantere at det vil komme mye trafikksikkerhet ut av pengene, sa Johansen. 

Trafikksikkerhet engasjerer hele befolkningen 

Avtroppende statssekretær Ingelin Noresø fortalte at Samferdselsdepartementet får svært mange henvendelser om trafikksikkerhet fra folk i hele landet.  – Dette viser at trafikksikkerhet engasjerer og at det er et krav fra befolkningen om at vi politikere skal bidra til å gjøre trafikken sikrere. Vi har opplevd Trygg trafikk som en troverdig pådriver og den jobben skal dere fortsette å gjøre like godt og konstruktivt ovenfor de som kommer etter oss, sa Noresø.  Trygg Trafikk-direktøren understreket organisasjonens uavhengige rolle og viste til at flere anbefalinger allerede er oversendt den nye regjeringen.