Statsbudsjettet 2022: Ny regjering nedprioriterer trafikksikkerheten

– Det nye statsbudsjettet, som ble presentert forrige uke, var overraskende og ikke særlig lystig lesning fra et trafikksikkerhetsperspektiv. Med en ramme på 40 mrd. kr. til ulike veiformål, er det for oss uforståelig at man velger å kutte i begrensede trafikksikkerhetsmidler for å finansiere valgløfter som reduserte ferjepriser, sier Miriam Kvanvik, myndighetskontakt i Trygg Trafikk.

Mindre til trygge skoleveier

Tilskuddet til tryggere skoleveier og nærmiljøer foreslås redusert fra 40 mill. kr til 20 mill. kr. i 2022. Midlene er en oppfølging av Barnas transportplan som alle partier sluttet seg til i forbindelse med Stortingets behandling av Nasjonal Transportplan 2022-2033 i juni 2021. Trygg Trafikk får mange tilbakemeldinger fra foreldre i hele landet som er bekymret for at barna deres må sykle og gå på utrygge skoleveier. Ofte kan små og relativt rimelige tiltak, som fartshumper, belysning og etablering av hjertesoner utgjøre en stor forskjell. Hvis dette kuttforslaget vedtas, får færre kommuner muligheten til å søke tilskudd til trygge skoleveier og nærmiljøer. Det er et svært dårlig signal når myndighetene samtidig oppfordrer barn til å sykle eller gå til skolen, sier Kvanvik.

Færre målrettede trafikksikkerhetstiltak

Regjeringen reduserer bevilgningen til mindre investeringstiltak på eksisterende riksveinett med 270 mill.kr. Konsekvensen blir færre tiltak som skal forhindre møteulykker og utforkjøringer og bedre trafikksikkerheten for syklende og gående. – Mange veistrekninger mangler fortsatt nødvendige midtdelere, forsterket midtoppmerkning og siderekkverk. Vi var fra før av bekymret for det som har vært en gradvis svekkelse av dedikerte midler til dette arbeidet i Statens vegvesen. Det sier seg selv at en ytterligere reduksjon er svært uheldig, sier Kvanvik.

Tilskuddet til mindre byområder skrotes

Den nye tilskuddsordningen til mindre byområder utenfor ordningen med byvekstavtaler skrotes av regjeringen. Dermed avsettes det likevel ikke 30 mill. kr. som statlig bidrag til mindre byområder som forplikter seg til å følge opp nullvekstmålet, som innebærer at trafikkveksten skal tas gjennom sykling, gange og kollektiv. – Det betyr blant annet færre midler til gang- og sykkelveier i mindre byområder, noe som er uheldig, ettersom syklister har ca. ti ganger høyere ulykkesrisiko enn bilister, sier Kvanvik.

SV kan reversere kuttforslagene

Statsbudsjettet for 2022 skal senest være vedtatt av Stortinget innen 15. desember. Som en mindretallsregjering trenger regjeringen støtte fra andre partier for å få flertall for budsjettet. Forhandlinger med SV, som sitter i en nøkkelposisjon, er allerede i gang. – Trygg Trafikk oppfordrer SV til å bidra til å reversere disse uheldige kuttene i bevilgninger til trygge skoleveier og andre målrettede trafikksikkerhetstiltak for fotgjengere, syklister og bilister, sier Kvanvik.