Trafikantrettet arbeid må styrkes

Vannpytter i stein formet som to biler som kræsjer

Risikoatferd fører til mange alvorlige trafikkulykker

Det er godt dokumentert at risikoatferd er den viktigste årsaken til alvorlige trafikkulykker. I følge analyse av alle dødsulykker i perioden 2005 -2016 (1) var manglende førerdyktighet (definert som manglende kunnskap, feilvurderinger og uansvarlig atferd) medvirkende faktor i omlag halvparten av dødsulykkene. Høy fart etter forholdene var tilfelle i 42 prosent av dødsulykkene. Rus var involvert i 21 prosent av dødsulykkene, men her er mørketallene store da det per i dag ikke tas blodprøve eller utføres obduksjon av alle trafikkdrepte. 40 prosent av de drepte brukte ikke bilbelte eller var feilsikret. Til sammenligning ble forhold knyttet til vei, kjøretøy og vær registrert som medvirkende faktorer til hhv. 27 prosent, 23 prosent og 15 prosent av dødsulykkene i samme periode. Felles for disse faktorer er dog at de i langt mindre omfang var medvirkende og avgjørende til at dødsulykkene inntraff.

Fortsatt stort potensiale for bedre trafikantatferd

Beregninger viser at antallet dødsulykker kunne vært nesten halvert dersom alle trafikanter hadde overholdt fartsgrensene, ikke kjørt i ruset tilstand og brukt bilbelte (2). Potensialet for bedre trafikantatferd er fortsatt betydelig. Nyere undersøkelser (3) viser at:

 • Kun 60 prosent av førerne holder fartsgrensen
 • 0,2 prosent av førere er påvirket av alkohol (0,2 promille og høyere). Det tilsvarer mer enn 200 000 kjørte kilometer hver dag
 • 0,6 prosent av førere er påvirket av narkotika (tilsvarende 0,2 promille alkohol og høyere).
 • 1,2 prosent er påvirket av trafikkfarlige legemidler
 • Ca. 3 prosent av førere i personbil og 16 prosent av førere av tunge kjøretøy bruker ikke bilbelte

Tiltak som påvirker trafikantatferd

Trafikantenes atferd kan påvirkes på mange måter og opplæring, informasjon og kontroller står sentralt. Opplæring og informasjon bidrar til grunnleggende risikoforståelse og kunnskap om hva som er farlig og trygt i trafikken. Politikontroller og fartsmålere på veiene forebygger og straffer trafikkfarlig atferd. Særlig har kombinasjoner av trafikantrettede tiltak vist seg å ha god effekt på atferd og trafikksikkerhet.

Trygg Trafikk mener:

 • Bedre trafikantatferd er en viktig forutsetning for færre alvorlige trafikkulykker.
 • Trafikantatferd bør vies økt oppmerksomhet i trafikksikkerhetspolitikken.
 • Tiltak rettet mot trafikantene må styrkes, særlig opplæring, informasjon og kontroller.

Kilder:

 1. Statens vegvesen: Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2016
 2. Transportøkonomisk institutt: Beregningsoppdrag Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg
 3. Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021