TRAFIKKSIKKERHETSKONFERANSEN 2023: Ny kunnskap og mye inspirasjon til nullvisjonsarbeidet

På bildet: Jan Johansen, direktør, Tanja Loftsgarden, avdelingsleder fag og analyse og Marte Spurkland, her konferansier for oss på Trafikksikkerhetskonferansen 2023. Marte hadde finesse og humor i introer og overganger til stor fornøyelse i salen. 

Inspirasjon fra Safe System Approach

Programmet hentet inspirasjon fra den internasjonalt anerkjente modellen Safe System Approach. Den kommer i flere varianter som har til felles at de bygger på nullvisjonstenkningen og en helhetlig og systematisk tilnærming til trafikksikkerhet. For å sikre at ulykker forebygges og skadevirkninger begrenses må alle de fem tiltaksområdene Sikre trafikanter, Sikre kjøretøy, Sikker infrastruktur, Sikker fart og Effektiv skadebehandling tas i bruk og virke sammen.  

– På konferansen presenterte vi Trygg Trafikks egen variant av modellen: Trafikksikkerhet i system. I kjernen av modellen ses den norske nullvisjonen som bl.a. vektlegger et delt ansvar mellom ansvarlige myndigheter, trafikanter og andre relevante aktører. Vi synligjør også betydningen av rammevilkår som god ledelse, bredt samarbeid, nasjonale mål, evaluering av ulykkesutviklingen, kompetanse, regulering og finansiering. Vi håper at modellen kan inspirere til en revitalisering av nullvisjonen, sier Tanja Loftsgarden, avdelingsleder Fag og analyse i Trygg Trafikk.  

Variert og spennende faglig program  

Knut Smedsrud, sjef i Utrykningspolitiet

Konferansens program ga faglig input med flere dyktige og engasjerte innledere. Statens vegvesen bidro bl.a. med en grundig gjennomgang av ulykkesutviklingen, og vi fikk være med UP på kontroll.  I bolken Sikre trafikanter presenterte Transportøkonomisk institutt en rapport som viser at dødsulykkene kan grupperes i to kategorier: Ulykker som følge av direkte lovbrudd og ulykker som ikke skyldes bevisste lovbrudd. Dette gir behov for ulike tiltak, f.eks. må ruskjøring og fartsoverskridelser håndteres med andre virkemidler enn utfor- og møteulykker. Tiltakene må imidlertid ses i sammenheng da årsaken til ulykker ofte er sammensatt. Vi dykket også i ny kunnskap om MC-ulykker som kan gi bedre grunnlag for nye og målrettede tiltak. Resultater fra evalueringen av hjertesone ble presentert, og mye tyder på at tiltaket har ført til mindre biltrafikk rundt skolene. Det gjør det tryggere for barn å sykle og gå.  

I bolken Sikre kjøretøy fikk vi høre at kjøretøy blir stadig sikrere som følge av den teknologiske utviklingen. Samtidig finnes det fallgruver som bør håndteres gjennom regulering på EU-nivå og krav til førerkompetanse. Volvo fortalte om hvordan de bruker kunnskap om trafikantatferd til å designe fremtidens biler slik at bilens systemer kan bidra til bedre bilførere.   

Vi fikk presentert erfaringer med bruk av geofencing (geo-gjerder): Bilen tvinger deg til å følge regler i trafikken ved f.eks. å sette ned hastigheten innenfor definerte områder, som forbi en skole. 

Ingeborg Hesjevoll, forsker ved Transportøkonomisk Institutt

I bolken om Sikker fart og infrastruktur ga Transportøkonomisk institutt eksempler på hvordan redusert fart kan ha positiv effekt på ulykkestallene. Vi fikk høre siste nytt fra Statens vegvesen om fartsgrenser i by og på landevei, og deres anbefaling til ny standard og fartsgrense på fremtidens motorveier.  

Statens vegvesen presenterte nye sykkelløsninger og resultater fra et pilotprosjekt. Vi fikk se et innslag fra Buskerudbyen om hvordan de jobber med å få etablert gode og sikre sykkelveier.   I bolken Effektiv skadebehandling informerte aktører innen akuttmedisin om hvordan det jobbes for å komme raskere til skadested. Vi fikk også en innføring i hvordan førstehjelpsundervisningen kan bli enklere slik at vi alle kan bidra til å redde liv etter trafikkulykker.  

Møtearena for alle som jobber med trafikksikkerhet

Trygg Trafikks nasjonale konferanse har en over 20 år lang tradisjon. Årets konferanse samlet mer enn 300 deltakere fra hele landet, enten fysisk eller digitalt. Den er en viktig møteplass for alle som jobber med trafikksikkerhet, på tvers av forvaltningsnivåer og sektorer.  – Det er vårt inntrykk at deltakerne var godt fornøyde med det faglige innholdet, og at de fikk hentet ny kunnskap og inspirasjon til videre innsats. Vi ønsker vel møtt til neste års konferanse som finner sted 17. april 2024, sier Loftsgarden.