Trygg Trafikk advarer mot smalere og raskere motorveier

Foto av rv 44 Sandnes. Fotograf: J. Ådnanes

Statens vegvesen har, på oppdrag av Samferdselsdepartementet, utredet og vurdert heving av fartsgrensen fra 110 til 120 km/t på eksisterende og nye motorveier, og innføring av smal fire-felts vei som standard på motorveier med minst trafikk. Anbefalingene bygger på kost-nytte vurderinger i to samfunnsøkonomiske analyser, som har vært på offentlig høring. – Trygg Trafikk er selvsagt helt enig i at samfunnets ressurser må brukes på en fornuftig måte, også i veiprosjekter. Beslutningstakerne må imidlertid være klar over at gevinsten i analysene kommer fra høyere fart og redusert reisetid, hvorav nesten halvparten fra fritidsreiser. Og enda viktigere – at kostnaden blir flere drepte og hardt skadde i trafikken, sier Johansen.

Fartsgrense 120 er ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt

Statens vegvesen anbefaler at fartsgrensen ikke heves fra 110 til 120 km/t på motorveiene. Deres analyse viser at dette ikke vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt på nye strekninger, kun på enkelte eksisterende strekninger. I tillegg mener etaten at høyere fartsgrense vil bidra negativt i forhold til samfunnsmål for trafikksikkerhet, klima og miljø. Nye veier er uenig og anbefaler heving av fartsgrensen på motorveiene. De viser til egen analyse som konkluderer med at dette vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt. – Trygg Trafikk støtter anbefalingen til Statens vegvesen, og går imot fartsgrense 120 på motorveier. Sammenhengen mellom høyere fart og flere ulykker er solid dokumentert, selv om vi her snakker om våre sikreste veier, sier Johansen. Trygg Trafikk har bedt trafikksikkerhetsforsker Rune Elvik fra Transportøkonomisk institutt om å kartlegge hvorfor Statens vegvesen og Nye veier har forskjellig konklusjon om samfunnsytte ved heving av fartsgrense på motorvei. Elvik finner at anleggskostnadene er mye lavere i Nye veiers analyse, noe som muligens kan forklares av at man baserer seg på konkrete kostnader i ett utvalgt prosjekt, mens Statens vegvesen har lagt til grunn en representativ strekning der det kan være aktuelt å bygge 120 km/t. Elvik finner også at analysen til Statens vegvesen er mye mer robust enn Nye veiers analyse. Enkelt sagt er den negative kostnaden ved å heve fartsgrensen meget tydelig i Statens vegvesens analyse, mens den positive nytten av å gjøre det samme er svært liten i Nye veiers analyse. Med andre ord vil selv små endringer i analysens forutsetninger endre konklusjonen om lønnsomhet i negativ retning.

Overrasket over at Statens vegvesen åpner for smale motorveier

Statens vegvesen anbefaler å bygge to/tre-felts vei med fartsgrense 90 km/t på veier med mindre trafikk (ÅDT 6-12 000). Videre anbefaler etaten smal fire-felts vei med fartsgrense 110 km/t på veier med mer trafikk (ÅDT 12-20 000), til tross for at man beregner 15 prosent økning i ulykkesrisiko. Anbefalingene bygger på den andre samfunnsøkonomiske analysen som viser at smal motorvei gir noe lavere arealinngrep og investeringskostnader enn motorvei med dagens standard. – Trygg Trafikk kjenner ikke til tidligere eksempler på at veimyndighetene har anbefalt tiltak som gir samfunnsøkonomisk gevinst på bekostning av økning i antall drepte og hardt skadde. Tradisjonelt har trafikksikkerheten vært ivaretatt ved at ulike investeringer har bidratt til å redusere antallet drepte og hardt skadde. Her mener vi at Statens vegvesen har glemt nullvisjonen og sin rolle som sektoransvarlig for trafikksikkerhet, sier Johansen. Den nye smale motorveistandarden som foreslås har en bredde på 20 –20,5 meter, mot normalt 23 meter. Også Nye veier har tatt til orde for å bygge mer smal motorvei, også på strekninger med mindre trafikk. De ønsker også å redusere bredden ytterligere til 19 meter.

20 prosent høyere ulykkesrisiko

Elvik som også har gjennomgått Statens vegvesens analyse om smal motorvei, mener at vi må forvente 20 prosent høyere ulykkesrisiko. Det er bredden på veiens skulder som foreslås redusert fra 2,75 – 1,5 meter. Det er godt dokumentert at smalere skulderbredde vil føre til flere ulykker. – Veier med 1,5 meter skulder er for smale til å romme et stanset kjøretøy. Erfaring viser at mange bilførere må stanse av ulike grunner. Trygg Trafikk er bekymret for risikoen dette vil innebære, sier Johansen. Med dagens standard fungerer veiens skulder som en sikkerhetsmargin spesielt på høyhastighetsveier. Her skal det minimum være plass til en personbil som har fått motorstopp, blir stoppet av politiet, eller en fører som har fått illebefinnende. Her skal det også være plass til å ta noe av snøen som brøytes vekk fra kjørefeltene. For mer informasjon: Trygg Trafikks høringssvarNotat  om smal 4-felt motorveg, Rune Elvik Transportøkonomisk instituttNotat om motorveger på 120 km/t, Rune Elvik, Transportøkonomisk instituttHøringsdokumenter fra Statens vegvesen