Trygg Trafikks landsmøte avholdt digitalt

Styreleder i Trygg Trafikk, Tomas I. Hallem, ble valgt til dirigent for landsmøtet og tok regien på den digitale gjennomføringen via videokonferanseløsningen Zoom. Til behandling var årsregnskap, valg av styremedlemmer og valgkomite. Landsmøtet fikk presentert årsregnskapet og direktør Jan Johansen gav sine kommentarer til dette. Revisor refererte til konklusjonen i revisors beretning som fastslår at regnskapet gir et riktig bilde av økonomien i Trygg Trafikk.

Valg

Leder av valgkomiteen Benthe E. Bondhus gjennomgikk valgkomiteens utsendte forslag til kandidater. Styremedlemmene ble valgt enkeltvis og valgkomiteens innstilling ble etterkommet med følgende valg:

 • Knut Duesund (Notodden kommune) ble enstemmig gjenvalgt for 2 år.
 • Hans-Jørgen Molvig (Finans Norge) ble enstemmig gjenvalgt for 2 år.
 • Elisabeth F. Kristoffersen (MA Rusfri trafikk) som har vært 1. vara ble enstemmig valgt som ordinært styremedlem for 1 år.
 • Mari Siljebråten (Troms og Finnmark fylkeskommune) ble enstemmig valgt som 1. vara for 2 år.
 • Jannicke Bergesen Clarke (Vestland fylkeskommune) ble enstemmig valgt som 3. vara for 2 år.

Nytt styre etter valg

Etter valget vil styret i Trygg Trafikk ha følgende sammensetning. Leder: Tomas Iver Hallem (Trøndelag fylkeskommune) til landsmøtet 2021. Medlemmer:

 • Eldar Meling (Politiets Fellesforbund) til landsmøtet 2021.
 • Trude Hagland (Nordland FTU) til landsmøtet 2021.
 • Knut Duesund (Notodden kommune)til landsmøtet 2022.
 • Hans Jørgen Molvig (Finans Norge) til landsmøtet 2022.
 • Elisabeth F. Kristoffersen (MA Rusfri Trafikk) til landsmøtet 2021.
 • Anne Marit Jordheim (ansattes rep.) til landsmøtet 2021.

Vararepresentanter:

 • Mari Siljebråten (Troms fylkeskommune) – 1. vara til landsmøtet 2022.
 • Ketil Nordengen – 2. vara (Viken fylkeskommune) til landsmøtet 2021.
 • Jannicke Bergesen Clarke (Vestland fylkeskommune) – 3. vara til landsmøtet 2022.
 • Torunn Mevik (ansattes 1. vara) til landsmøtet 2021.
 • Bjørn Hagene (ansattes 2. vara) til landsmøtet 2021.

Trygg Trafikk konstituerer det nye styret den 24. september 2020, og vil da også utpeke ny nestleder.

Ny valgkomite

Benthe E. Bondhus går ut av valgkomiteen, og møtedirigent og styreleder presenterte derfor styrets forslag til ny valgkomite. Styret forslo at avtroppende styremedlem Aase Simonsen tiltrer Valgkomiteen som ny vara. Landsmøtet fulgte innstillingen og valgkomiteen består nå av Camilla Melgård som leder med Børre Skiaker og Geir A. Mo som medlemmer, og med Aase Simonsen som varamedlem. Protokollen fra Landsmøtet ble undertegnet Lise Ådlandsvik Dobbe (Viken fylkeskommune) og Geir A. Mo (Norges Lastebileier-Forbund).