Overføring av fylkesvegsadministrasjonen fra Statens vegvesen til fylkeskommunene

Saken på høring

Samferdselsdepartementet ber om synspunkter på rapporten: «Fra sams og samling – om konsekvensar ved overføring av fylkesvegadministrasjon frå Statens vegvesen til fylkeskommunane 1.1.2020, og vurderinger av alternativer» (mai, 2018).

Til grunn for rapporten ligger Stortingets vedtak om at regional vegadministrasjon skal overføres til regionalt folkevalgt nivå, jf. Innst. 385 S (2016 – 2017).

Statens vegvesens hovedkonklusjon er som følger:

«Det er positive virkninger av å overføre fylkesvegadministrasjonen, blant annet mulighet for styrking av fylkeskommunens samfunnsutviklerrolle, klarere rapporteringslinjer og bedre samhandling mellom fag og politikk på regionalt folkevalgt nivå. Opphør av felles vegadministrasjon vil imidlertid medføre omstillingskostnader og stor risiko for langsiktige negative virkninger med økte kostnader, kompetansetap og redusert kvalitet i oppgaveløsningen (…). Statens vegvesen mener derfor at dagens ordning med felles vegadministrasjon bør videreføres, men at det bør igangsettes et arbeid for å forbedre fylkeskommunens styring og mulighet for lokale tilpasninger».

Høringsdokumentene finner du her. 

 

 

Dette mener Trygg Trafikk

Statens vegvesen har i dag en nøkkelrolle i det nasjonale trafikksikkerhetsarbeidet. Trygg Trafikk legger til grunn at fylkeskommunene også er meget viktige aktører i dette arbeidet, og at fylkeskommunene vil være like opptatt av å arbeide mot nullvisjonen som det Statens vegvesen er. Vi er likevel bekymret for at oppgaveoverføringen kan føre til svakere samordning av – og redusert kvalitet på – trafikksikkerhetsarbeidet for landet som helhet. Vi anbefaler at denne risikoen kompenseres gjennom:

  1. Videreføring av det nasjonale kompetansemiljøet i Statens vegvesen
  2. Innføring av samordningsplikt for fylkeskommunene
  3. Innføring av nasjonale minstestandarder for fylkesveinettet
  4. Utvidelse av Vegtilsynets ansvar til å inkludere fylkesveinettet

Høringsinnspillet vårt kan du lese her

Slik ble beslutningen

Saken er under behandling.