Fornyelse av kunnskapsløftet - kjerneelementer

 

Saken på høring

Som ledd i fornyelsen av kunnskapsløftet sender Utdanningsdirektoratet på høring forslag til kjerneelementer i fagene. Kjerneelementer består av sentrale begreper, metoder, tenkemåter, kunnskapsområder og uttrykksformer i faget. Kjerneelementer er grunnlaget for utvikling av innholdet i læreplanene.

Her finner du høringsdokumentene.

 

 

 

Dette mener Trygg Trafikk

Trafikk er i dag knyttet til kompetansemål i kroppsøving, naturfag, valgfaget trafikk og service og samferdsel. Det er viktig å sikre at også fremtidens skole tilbyr god trafikkopplæring til barna våre. Trygg Trafikk etterlyser derfor omtale av grunnleggende verdier relevante for sikkerhet, sikkerhetskultur og risikoforståelse. Vi viser til nasjonalt mål om at åtte av ti barn og unge skal velge å gå eller sykle til skolen, jf. Nasjonal transportplan 2018-2029. Vi viser også til Stortingets vedtak om «å styrke kompetansen om trafikkunnskap og holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid i barnehage og skole», jf. Innst. 188 S (2016-2017).

Høringsinnspillet vårt finner du her.

Slik ble beslutningen

Kjerneelementene i fagene ble fastsatt av Utdanningsdirektoratet i juni 2018. I kroppsøvings-faget skal elevene «bli kjent med nærområdet og utforske naturen gjennom varierte uteaktiviteter under vekslende årstider. Naturopplevelser og trygg og bærekraftig ferdsel er sentralt».

Pressemeldingen fra regjeringen kan du lese her.

Trygg Trafikks reaksjon

Trygg Trafikk mener at kjerneelementene i fagene burde vært tydeligere på sikkerhet, sikkerhetskultur og risikoforståelse. Vi er imidlertid fornøyd med at hensynet til «trygg ferdsel» skal stå sentralt for ny læreplan i kroppsøvings-faget.