Saken på høring

Vegdirektoratet foreslår på oppdrag fra Samferdselsdepartementet forskriftsendringer som gjør det mulig å benytte flere typer små elektriske kjøretøy på offentlige trafikkarealer i Norge.

Høringsdokumentene kan du lese her.

Dette mener Trygg Trafikk

Trygg Trafikk er enig i at det er hensiktsmessig å klassifisere små elektriske kjøretøy som «sykkel». Videre anbefaler vi et alderskrav på 12 år og sykkelhjelmpåbud for brukere under 15 år, for å begrense ulykker og skader.

Høringsinnspillet fra oss kan du lese her.

Slik ble beslutningen

Regjeringen ønsker «enklere regler, mindre byråkrati og litt mer moro i hverdagen». Små elektriske kjøretøy klassifiseres som sykkel, og det er dermed  brukeren har ansvaret for at kjøretøyet oppfyller vilkårene for å kunne anses som sykkel. Reglene om særlig aktsomhet overfor andre trafikanter når kjøretøyet brukes på eksempelvis fortau eller gangveg, skal også gjelde for brukere av små elektriske kjøretøy. Det blir ingen aldersgrense, eller obligatorisk opplæring. Det blir ikke krav om bruk av hjelm, men det oppfordes til dette.

Pressemelding fra regjeringen kan du lese her.

Trygg Trafikks reaksjon

Trygg Trafikk stiller seg kritisk til at det er mer fokus på enklere regler, mindre byråkrati og mer moro, enn på sikkerhetsaspektet. Vi mener at småelektriske kjøretøy er vanskeligere å håndtere enn vanlige sykler, for eksempel manøvrering og bremsemuligheter. Spesielt er vi urolige for flere ulykker blant barn og unge uten nødvendige forutsetninger for å forstå trafikkbildet.