Ungdom utsatte på lett MC

De yngste førerne av lett MC har 15 ganger så stor risiko for å havne i ulykker, sammenlignet med andre motorsyklister.

Tallene kommer fram i rapporten «Høyrisikogruppers eksponering og risiko i trafikk» fra Transportøkonomisk institutt (TØI).

Når 16 og 17 år gamle førere av lett motorsykkel sammenlignes med unge mannlige bilførere, viser det seg at risikoen på lett MC er 12 ganger høyere.

Slik skjer ulykkene

  • Mange av førerne har veldig liten erfaring.
  • De kjører R-sykler (racermodeller) i høye hastigheter.
  • Ulykkene topper seg på høsten. TØI setter dette i sammenheng med skolestart.
  • Det er høy risiko på lett mc både for unge jenter og gutter.

Trygg Trafikk er bekymret for kombinasjonen av helt uerfarne trafikanter og et kjøretøy med høy maksfart. Tradisjonelt skyldes en stor andel av trafikkulykkene nettopp fart og mangel på erfaring.

Dødsulykker på R-sykler

Blant 16-17 åringene kjører 42 prosent R-sykler i klassen lett MC. Andelen er like høy blant de under 25 år som kjører tung MC, mens kun 8 prosent av motorsyklistene over 25 år har slike sykler. R-motorsyklene er «racing replicas», kopier av fartsvidundrene som brukes i motorsport på bane. De kalles også «sportssykler» og har fart og risiko som image.

Racing-sykler er overrepresentert i dødsulykkene på MC, og årsaken er nesten alltid svært høy fart. For å forebygge ulykkene, ønsker Trygg Trafikk etterutdanning for motorsyklister. Førerne av racingsyklene har mer trafikkfarlig oppførsel og dårligere holdninger til trafikksikkerhet, konkluderer Transportøkonomisk institutt (TØI) i rapporten «Trafikksikkerhet blant MC-førere».

TØI har gjennomført en spørreundersøkelse blant 9800 motorsyklister og i tillegg gjennomgått Statens vegvesens analyser av dødsulykkene i årene 2005 til 2008. Det viser seg at R-syklene er involvert i omtrent halvparten av de mest alvorlige ulykkene. Det er likevel viktig å huske at føreren bestemmer både fart og kjørestil. Vi skal heller ikke glemme at de fleste med racingsykler kjører fornuftig.

Dårlige holdninger

Ifølge TØI-rapporten «Trafikksikkerhet blant MC-førere» er det ikke tilfeldig hvem som havner i ulykker. De utsatte førerne har gjerne holdninger som ikke er forenelig med god trafikksikkerhet. Mange av dem sier seg enig i påstanden: «En med gode kjøreferdigheter kan ta litt mer sjanser i trafikken enn andre». De som ikke har opplevd ulykker er langt mer uenige i utsagnet.

Tendensen var den samme når motorsyklistene skulle ta stilling til spørsmålet om det er helt greit «å kjøre over fartsgrensen hvis trafikkforholdene tillater det». Samtidig spiller alder en viktig rolle for både holdninger og adferd på motorsykkel. Mens de yngste førerne kan vise stor risikovilje, har eldre og erfarne motorsyklistene mer trafikksikre holdninger enn godt voksne bilister.