Trygg Trafikks anbefalinger til den nye regjeringen

Trygg Trafikks anbefalinger til den nye regjeringen

  • Miriam Kvanvik
  • 07.10.2021
Arbeiderpartiet og Senterpartiet er i forhandlinger om å danne regjering. Trygg Trafikk har gitt våre innspill til politisk plattform.

1. Ta nullvisjonen på alvor  

Det er bred politisk enighet i Norge om å videreføre nullvisjonen og redusere antallet som blir drept eller hardt skadet i veitrafikken til maksimalt 350 i 2030 (Nasjonal transportplan 2022-2033). Trygg Trafikk vil advare regjeringen mot å ta måloppnåelse for gitt, for det vil kreve både økt satsning og politisk vilje til å prioritere trafikksikkerhet. 

Ifølge den offisielle statistikken (politirapporterte ulykker) ble 770 mennesker drept eller hardt skadet i veitrafikken i 2020. Dette er bare er toppen av isfjellet. Trygg Trafikk har fått utført en kartlegging av trafikkskader i relevante helseregistre som viser at det reelle tallet hardt skadde i trafikken er ca. 60 prosent høyere enn de offisielle tallene. 

2. Synliggjøre målkonflikter mellom nullvisjonen og «mer for pengene»

Det nye hovedmålet i transportpolitikken «mer for pengene» innebærer økt satsning på tiltak som er samfunnsøkonomisk lønnsomme, reduserer reisetiden og øker effektiviteten i transportsektoren.

Trygg Trafikk støtter fornuftig bruk av felleskapets ressurser, men er kritisk til insentivene som dette gir til å øke fartsgrensene og redusere sikkerhetsnivået i veiprosjekter.

Regjeringen oppfordres derfor til å synliggjøre målkonflikter og gjennomgå bruken av – og innholdet i – samfunnsøkonomiske analyser, fra et trafikksikkerhetsperspektiv. 

3. Prioritere eksisterende (fylkes) veinett

De senere år har det vært satset stort på nye riksveier. Regjeringen bør fremover vri mer av ressursinnsatsen over til drift og vedlikehold og fysiske trafikksikkerhetstiltak på eksisterende veinett. Dette gjelder spesielt på fylkesveiene, der ulykkesrisikoen er ca. 80 prosent høyere enn på riksveinettet. 

4. Styrke det trafikantrettede arbeidet og bevare UP 

Ifølge Statens vegvesens ulykkesanalyser er høy fart (over fartsgrense/etter forholdene), ruskjøring og uoppmerksomhet viktigere årsaksforklaringer ved dødsulykker enn vei og vær. 

Regjeringen bør derfor styrke det trafikantrettet arbeidet: Opplæring, informasjon og kontroller. Utrykningspolitiet har vært truet av nedleggelse flere ganger de senere år, og må få ro til å fortsette det viktige arbeidet med å gjøre veiene våre trygge. 

5. Koble nullvisjonen tettere på nullvekstmålet 

Det nasjonale målet om at trafikkveksten i byområdene skal tas ut ved at flere sykler og går (nullvekstmålet) er bra for trafikkavvikling, folkehelse og miljøet. Samtidig har myke trafikanter høyere ulykkesrisiko enn f.eks. bilførere.

Antallet drepte og hardt skadde syklister og fotgjengere vil derfor øke sterkt hvis flere sykler og går uten at det iverksettes ulykkesreduserende tiltak. 

Regjeringen bør derfor sørge for at nullvisjonen kobles tettere på nullvekstmålet, ved at trafikksikkerhet får en tydeligere plass i arbeidet med byvekstavtalene. 

Det er et stort behov for både utbygging av gang- og sykkelveier og tiltak som bedrer trafikantatferden og trafikkulturen. 

6. Følge opp Barnas transportplan 

Barnas transportplan (NTP 2022-2033) inneholder mange gode føringer som bør følges opp av ny regjering. 

Det nasjonale målet om at flest mulig barn skal sykle og gå til skolen bør forplikte til at trygge skoleveier får høyeste prioritet.

Det er mange steder behov for fysiske trafikksikkerhetstiltak som gang- og sykkelveier, fartsdumper og belysning, samt lavere fartsgrense og bedre trafikkopplæring. 

Regjeringen bør også støtte opp under skolenes arbeid med å etablere hjertesone, det vil si ulike tiltak som gjør skoleveien tryggere for barna slik at de kan sykle og gå til skolen.

 

Steng