Trygg Trafikks vedtekter

Trygg Trafikks vedtekter ble vedtatt på årsmøtet i 1957, og ble sist endret på landsmøtet i april 2008.

Organisasjonen er landsomfattende og virker gjennom hovedkontoret og ved fylkes- og distriktsrepresentanter, gjennom lokale trafikkråd/-utvalg samt i samarbeid med interesserte organisasjoner og lag.

§ 1 Navn

Organisasjonens navn er Trygg Trafikk.

§ 2 Trygg Trafikks formål

Trygg Trafikk arbeider for å oppnå den best mulige trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen skal være en aktiv pådriver i trafikksikkerhetsarbeidet og følge nøye med i ulykkesutviklingen.
Organisasjonen har et særlig ansvar for at trafikkopplæring og informasjon om trafikksikkerhet blir gjennomført som et ledd i en samordnet innsats mot trafikkulykkene.

§ 3 Organisasjon

Trygg Trafikk er en landsomfattende organisasjon for det frivillige trafikksikkerhetsarbeidet og virker som et bindeledd mellom dette og de offentlige myndigheter som har ansvar for trafikksikkerheten. Trygg Trafikk utøver sin virksomhet gjennom administrasjonen sentralt og ansatte regionalt/lokalt.

§ 4 Medlemskap

Som medlemmer kan opptas
a Landsomfattende organisasjoner
b Institusjoner
c Foreninger og lag
d Bedrifter
e Fylkeskommuner
f Kommuner

Styret treffer avgjørelse om medlemskap. Avslått søknad kan påklages til landsmøtet. Enkeltpersoner og bedrifter kan opptas som støttemedlemmer, uten organisatoriske rettigheter og plikter. Det samme gjelder grupper som nevnt under a. – c.

§ 5 Økonomi

Trygg Trafikks økonomi bygger på
a Årlige tilskudd fra Staten ved Samferdselsdepartementet
b Årlige tilskudd fra forsikringsnæringen ved Finansnæringens Hovedorganisasjon
c Medlemskontingenter
d Inntekter ved salg av materiell
e Oppdragsinntekter
f Andre (tilfeldige) inntekter

§ 6 Samarbeidstiltak

Trygg Trafikk kan yte økonomisk støtte til og motta økonomiske bidrag fra organisasjoner, selskaper, stiftelser og liknende til gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak. Trygg Trafikk kan samarbeide med næringslivet for gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak.

§ 7 Trygg Trafikks organer

Organisasjonen har disse organer
a. Landsmøtet
b. Styret
c. Administrasjonen

§ 8 Landsmøtet

Landsmøtet avholdes årlig innen utgangen av april. Innkalling med dagsorden, årsberetning, møtedokumenter og valgkomiteens innstilling skal sendes ut minst fire uker før møtet. Forslag på saker som ønskes behandlet av landsmøtet, herunder forslag om vedtektsendringer, kan fremmes av medlemmene. Slike forslag må være styret i hende innen 31. desember. Landsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt.

Hvert medlem i Trygg Trafikk kan peke ut en representant til å representere seg på landsmøtet, eventuelt på ekstraordinært landsmøte. Hvert medlem har en stemme. Styrets medlemmer har stemmerett unntatt ved behandling av årsberetning og regnskap. Fraværende representanter kan ikke avgi stemme ved fullmakt. Delegater på landsmøtet kan ikke representere mer enn ett medlem. Lokale avdelinger, foreninger eller liknende som er tilsluttet en landsomfattende medlemsorganisasjon, har ikke stemmerett, men må avgi stemme gjennom felles representant. Møtet ledes av en dirigent som velges blant representantene.

Vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er dirigentens stemme avgjørende.
Vedtektsendringer krever minst 2/3 flertall. Slike endringer må godkjennes av Samferdselsdepartementet.

Landsmøtet skal:
a. Godkjenne årsberetning og regnskap
b. Behandle retningslinjer for Trygg Trafikks virksomhet – herunder langtidsplaner
c. Orienteres om budsjettet for inneværende år og om forslaget for det kommende år
d. Velge styre og leder overensstemmende med § 10
e. Velge valgkomite på tre medlemmer og ett varamedlem
Senest seks uker før neste landsmøte skal valgkomiteen tilstille styret skriftlige forslag.

Medlemmene kan fremme forslag på medlemmer til styret. Slike forslag må være valgkomiteen i hende senest to måneder før landsmøtet. Styret kan innby personer utenfor Trygg Trafikks organer til å overvære landsmøtets forhandlinger.

§ 9 Ekstraordinært landsmøte

Ekstraordinært landsmøte kan kalles inn med to ukers forutgående varsel når styret eller minst 1/3 av medlemmene ønsker det. På dette møtet kan ikke andre saker tas opp enn de som foranlediget møtet og som er ført opp på dagsorden. Dagsorden skal sendes ut sammen med innkallingen. Tid og sted bestemmes av styret.

§ 10 Styret

Styret leder Trygg Trafikks virksomhet. Styret består av leder, nestleder og fem styremedlemmer samt fire varamedlemmer. Landsmøtet velger leder, fem medlemmer og tre varamedlemmer. De ansatte i Trygg Trafikk velger ett medlem med personlig varamedlem. Styret velger nestleder innen sin midte.

Valgene gjelder for to år ad gangen. Halvparten av styret er på valg hvert år. Styret ansetter Trygg Trafikks direktør og bestemmer vilkår for stillingen. Styret fremlegger årlig beretning, regnskap og utarbeider budsjett. Styret holder møter når lederen eller tre av styrets medlemmer eller direktøren finner dette nødvendig. Styret er beslutningsdyktig når minst fem av medlemmene, hvorav leder eller nestleder er til stede. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

Innen styret kan det nedsettes et arbeidsutvalg bestående av leder, nestleder og de ansattes representant i styret. Styret fører protokoll over sine møter. Lederen, eller to av styrets medlemmer, sammen med direktøren forplikter Trygg Trafikk.

§ 11 Administrasjonen

Administrasjonen har kontor i Oslo og ledes av en direktør. Instruks for direktøren og Trygg Trafikks ledende personell vedtas av styret. Direktøren har ansvar for å ansette og avtale vilkår for medarbeidere i Trygg Trafikk.

§ 12 Revisor

Trygg Trafikks regnskap revideres av statsautorisert revisor.

§ 13 Oppløsning

Beslutning om oppløsning kan bare fattes av landsmøtet etter innstilling fra styret. For oppløsning kreves minst 3/4 av de avgitte stemmer. Beslutning om oppløsning må godkjennes av Samferdselsdepartementet. Midler som tilhører Trygg Trafikk skal ved oppløsning benyttes til arbeid for fremme av trafikksikkerheten og etter Samferdselsdepartementets bestemmelse.

Trygg Trafikks gullnål

Trygg Trafikks gullnål er en hedersbevisning til personer, organisasjoner eller bedrifter som har gjort en stor innsats for trafikksikkerheten. Gullnålen deles ut på Trygg Trafikks landsmøte i april, men ikke nødvendigvis hvert år.

Statuetter for utdeling av Trygg Trafikks gullnål

1. Trygg Trafikks gullnål er innstiftet som en hedersbevisning til personer, organisasjoner eller bedrifter som har arbeidet aktivt over lang tid, eller gjennomført tiltak av stor betydning, for trafikksikkerheten i Norge.

2. Personer som utelukkende driver kommersiell virksomhet innenfor trafikksikkerhets-feltet vil ikke kunne bli innstilt til gullnålen.
Det må betydelig ideelt engasjement til for å bli innstilt til gullnålen.

3. Ansatte i Trygg Trafikk kan heller ikke motta gullnålen.

4. Trygg Trafikks styre, administrasjon og/eller Trygg Trafikks medlemmer kan fremme forslag til kandidater. Forslag på kandidater må være Trygg Trafikks administrasjon i hende innen 31. desember.

5. Forslag på kandidater skal fremmes skriftlig sammen med begrunnelse til Trygg Trafikks administrasjon. Etter administrativ behandling fremmes forslaget for Trygg Trafikks styre.

6. For tildeling av Trygg Trafikks gullnål kreves et enstemmig vedtak i Trygg Trafikks styre.

7. Utdeling av Trygg Trafikks gullnål skal skje i forbindelse med Trygg Trafikks landsmøte eller på festmiddagen samme kveld som landsmøtet. I spesielle tilfeller kan gullnålen overrekkes ved annen høytidlig anledning.

8. Mottaker av Trygg Trafikks gullnål vil også få et diplom.

Del dette på:

Facebook Twitter