Hva sier loven om sykling?

En del sykkelulykker skjer fordi syklister og bilister ikke kjenner sykkelreglene godt nok. Lær de viktigste reglene og unngå ulykker.

Reglene og rådene er forskjellig i forhold til hvor du befinner deg. Lovteksten som gjelder sykling finner du i Forskrift om kjørende og gående trafikk (Trafikkreglene), Lovdata. En sykkel er et kjøretøy, du skal derfor følge samme regler som andre kjørende i all hovedsak. Særskilte bestemmelser for syklister finner du i §18 i forskriften.

Sykkelen må tilfredsstille krav til utstyr, og du må ha lys på sykkelen i mørke. I og med at sykkelen er et kjøretøy er det også forbudt å sykle i påvirket tilstand.

Sykling i veien

Loven: Når du sykler på veien har du de samme rettigheter og plikter som andre kjørende. Du må følge de samme trafikkreglene og skiltene, blant annet ved å sykle på høyre side, overholde vikeplikt fra høyre og for gående i gangfelt.  Sykkel har som eneste kjøretøy lov til å bruke veiens skulder.

Våre råd: Sørg for å bli sett, gjerne med synlige klær og ved å plassere deg riktig. Unngå å ligge i bilens blindsone.  Hold så god avstand til fortau eller veikanten at biler som vil forbi må foreta en ordentlig forbikjøring. Vær oppmerksom på parkerte biler, hvor bildører plutselig kan åpne seg. Det beste er å holde god nok avstand til parkerte biler. Vik for annen trafikk der hvor kjørende er pålagt å vike. Slipp frem fotgjengere som skal over veien ved gangfelt, og respekter rødt lys i veikryss.

Sykling på gang- og sykkelveier

Loven: Sykkelveier og gang- og sykkelveier er fysisk skilt fra kjørebanen. Syklister på gang- og sykkelvei har vikeplikt for kjørende på kryssende vei. Dette gjelder også om sykkelveien du bruker går langs en forkjørsvei. Men du har ikke vikeplikt for kjørende som kommer fra parkeringsplass, holdeplass, torg, eiendom, bensinstasjon, gågate, gatetun eller liknende område. Det samme gjelder kjørende som skal inn på slikt område.

Våre råd: På gang- og sykkelveier bør syklister og gående ta hensyn til hverandre og sørge for et best mulig samspill. Som oftest er gang- og sykkelveier beregnet på sykkeltrafikk i begge retninger. Syklister må ta hensyn til gående og passere i god avstand og lav nok hastighet.

Sykling på fortauet

Loven: Fortau (og gågate eller gatetun) er først og fremst for de gående. Det er tillatt å sykle på fortauet når det er få fotgjengere der, og syklingen ikke medfører fare eller er til hinder for gående (§18 3.). Passering av gående må skje med god avstand og i tilnærmet gangfart. Kjørende som vil svinge inn over fortauet har vikeplikt for gående og syklende på fortauet.

Dersom du som syklist kommer fra fortau og vil inn på, eller krysse veien har du alltid vikeplikt for andre trafikanter.

Våre råd: Vær spesielt oppmerksom når du passerer inn- og utkjørsler til eiendommer, eller kjøreporter inn til bygårder. Som syklist kan du komme brått på bilister her. Du bør ikke bruke ringeklokka for å be de gående slippe deg frem på fortau, i og med at dette arealet først og fremst er for de gående.

I gangfelt

Det er tillatt å sykle over gangfelt, men bilistene har ikke vikeplikt for deg. For å oppnå samme rettigheter som gående, dvs. at bilene har vikeplikt og må stoppe for deg i gangfeltet, må du gå av sykkelen og trille den.

Sykling i sykkelfelt

Dersom du sykler i et sykkelfelt, dvs. kjørefelt for syklister skilt fra veibanen med hvit stripe, kan du bare sykle på høyre side av veien. I sykkelfelt gjelder samme regler som i veien ellers, med hensyn til fartsgrense og vikeplikt.

Når du befinner deg i et sykkelfelt og skal rett frem i et kryss har andre kjørende som vil svinge og krysse din kurs, vikeplikt for deg.

Sykling i kryss

Loven: Ved sykling i veikryss gjelder samme regler som for andre kjørende, med hensyn til å gi tegn, vikeplikt og plassering. I tillegg har syklister som eneste kjøretøy lov til å kjøre forbi til høyre for andre kjøretøy foran kryss.

Våre råd: De fleste alvorlige sykkelulykker skjer i kryss. Det er derfor viktig for syklister å være ekstra oppmerksomme her. Du bør sørge for at andre trafikanter ser deg, og at du gir tydelige tegn på hva du har til hensikt å gjøre.

Foran krysset kan du sykle forbi bilene på innsiden. Men pass på at bilisten har sett deg – og ikke plutselig svinger til høyre. Se også opp for møtende bilister som skal svinge til venstre. Forsikre deg om at disse har sett deg, og viker for deg.

Skal du svinge til venstre bør du legge deg i venstre felt i god tid. Sykle slik at biler som skal rett frem ikke kan passere deg på venstresiden. Vik for møtende trafikk.

Sykling i rundkjøringer

Loven: Det finnes ikke egne regler i vegtrafikklovgivningen for sykling i rundkjøring. Reglene for vikeplikt, plassering og tegngiving gjelder som i andre kryss.

Våre råd: Som syklist bør du være ekstra oppmerksom, og sørge for at du synes godt, og ikke ligger skjult bak andre kjøretøy. Ligg i midten av din kjørefelt, både på vei inn mot og inne i rundkjøringen. Gi tegn til venstre dersom du skal mer enn halvveis rundt. Vis tydelig tegn til høyre når du skal sykle ut av rundkjøringen. Du bør ikke sykle ytterst langs høyre kant i rundkjøringen, da vil ikke bilistene være oppmerksomme på deg.

Du kan velge å sykle på fortauet rundt rundkjøringen og krysse gatene enkeltvis. Da må du være spesielt oppmerksom på biler som skal ut av rundkjøringen. For å få samme rettigheter som gående må du gå av sykkelen og trille den.

Forbudt for syklister

Det er forbudt å sykle på motorvei, innkjøring til motorvei og i noen tunneler. Dette er vist ved trafikkskilt. Det er også forbudt å sykle mot enveiskjøring dersom det ikke er tillatt spesielt ved skilt.