Eldre bak rattet

Ulykker med eldre sjåfører har i gjennomsnitt høyere alvorlighetsgrad enn ulykker med yngre sjåfører. Sansene og reaksjonsevnen svekkes med alderen, og derfor må førerkortet fornyes etter fylte 75 år.

Bilkjøring kan ha mange positive effekter for eldre. Frihet og muligheten til å komme seg ut er en viktig del av livet for mange. Likevel svekkes helse, reaksjonsevne og evnen til å observere trafikkbildet like bra som før med alderen. Samtidig tåler kroppen mindre belastning enn hva den gjorde tidligere.

I januar 2013 kom regelendringen som krever at eldre over 75 år må skaffe helseattest for å kunne fortsette å kjøre bil. Selv om det står at førerkortet ditt er gyldig til du blir 100 år, må du fornye det etter 75-årsdagen. I helseattesten står det hvor lenge det nye førerkortet er gyldig.

Du kan ikke kjøre bil ved sykdom eller ved bruk av medikamenter merket med rød varseltrekant. Legen har plikt til å melde fra til fylkesmannen dersom du ikke oppfyller helsekravene over en periode på 6 måneder eller mer.

Synet og hørselen svekkes med årene, og samtidig blir reaksjonsevnen dårligere. Derfor kan eldre bilister være en risiko i trafikken som de ikke er klar over selv. Mange eldre kompenserer ved å kjøre forsiktig, velge mindre trafikkerte og krevende veier og unngå kjøring i mørket. Likevel er det personer over 75 år som har størst skaderisiko i trafikken, hvis vi ser bort fra de yngste og mest uerfarne sjåførene.

Ulykker med eldre bilister

  • Eldre førere er oftere skyldig part i uhellene de er involvert i.
  • Eldre førere er overrepresentert i kryssulykker og ulykker ved feltskifte.
  • Ulykker med eldre skyldes relativt ofte brudd på vikeplikt eller stopplikt.
  • Blant eldre har kvinner høyere risiko enn menn for å bli innblandet i en ulykke. Denne kjønnsforskjellen synes å være større for kryssulykker enn for ulykker utenom kryss.
  • Ulykker med eldre førere har i gjennomsnitt høyere alvorlighetsgrad enn ulykker med yngre førere.

Velger feil

Når det gjelder dødsulykkene der eldre bilister er involvert, er det tre ulykkestyper som skiller seg ut:

1) Fotgjengerulykker der føreren ikke har oppdaget fotgjengeren i tide. Her er fotgjengeren som oftest også eldre.

2) Venstresving i kryss der den eldre har hatt vikeplikt og enten ikke har sett kryssende kjøretøy eller har feilvurdert avstand og fart.

3) Utforkjørings‐ og møteulykker der føreren har mistet bevissthet, helt eller delvis, på grunn av sykdom eller trøtthet.

Trygg Trafikk vil oppfordre alle eldre bilister til å gjennomføre kurset 65+, som arrangeres av Statens vegvesen.