Råd til skoler om el-sparkesykkel

Trygg Trafikk får henvendelser fra skoler om hvordan de skal forholde seg til at elever bruker elektrisk sparkesykkel til skolen. Det er foreldrene som avgjør om elevene får sykle på skoleveien eller ikke. Skolene har likevel et ansvar for å lage regler i samarbeid med FAU som gir føringer for hva skole og FAU mener skal gjelde.

Den som bruker sykkel eller el-sparkesykkel defineres som kjørende, og må forholde seg til trafikkreglene som andre kjørende. Det er derfor viktig at elever som sykler eller bruker el-sparkesykkel kan og forstår trafikkregleneHver enkelt skole bør lage sine egne regler for sykling til skolen, og også regler for bruk av ulike sykler, f.eks. el-sparkesykkel. Mange har erfart at det er fort gjort å få høy fart og dårlig kontroll over en el-sparkesykkel. Derfor krever det god kompetanse og erfaring før en el-sparkesykkel tas i bruk i trafikken. Her er noen råd:  

Trygg Trafikk anbefaler at: 

  • Elevene er 12 år før de får bruke el-sparkesykkel
  • Hjelm brukes alltid
  • Sykkelopplæring gjennomføres i forkant av at elevene sykler eller bruker el-sparkesykkel til og fra skolen. Vi anbefaler at skolene gjør dette i tråd med sykkeldyktig.no. Da vil elevene både lære teori og øve på praktiske situasjoner
  • Elevene bør få innsikt i hvilke konsekvenser det kan få å bruke en el-sparkesykkel
  • El-sparkesykkel skal trilles i skolegården
  • El-sparkesykkel parkeres på anvist sted og låses på elevens eget ansvar
  • Forbikjøring av andre som sykler og går på skoleveien, skal skje i lav fart. Skolens ledelse inkluderer FAU i utarbeidelse av regler. Reglene bør inngå i skolens ordensreglement og gjøres godt kjent for elever og foreldre

Vi viser for øvrig til forskrift til opplæringslovens § 12-1 første ledd bokstav c hvor det står:  

«I ordensreglementet for skolen bør det takast inn føresegner som nærmare regulerer trafikktryggleik og andre førebyggjande tiltak. Foreldra avgjer om barna får sykle til skolen eller ikkje».