Vi ønsker med denne veilederen å vise hvilke momenter som er sentrale når kommuner skal vurdere og eventuelt gjøre vedtak om en skolevei er særlig farlig eller ikke.

Denne veilederen kan både bidra til å lette saksbehandlingen i kommunene og være nyttig for foreldre.  I denne veilederen er det kun trukket inn vurderinger knyttet til trafikksikkerhet.

Opplæringslovens kapittel 7 omhandler elevers rett til skoleskyss. Skyssgrensen er 2 km for elever på 1.trinn og 4 km for elever på 2.-10.trinn. I tillegg har elevene rett på skyss dersom skoleveien er særlig farlig eller vanskelig.

Utdanningsdirektoratet (Udir-2-2019) presiserer at elever som ferdes i trafikken alltid vil være utsatt for en viss fare og at vilkåret ”særlig farlig” i §7-1 må forstås som en fare utenom det vanlige.

Vurderingene må derfor bygge på en konkret beskrivelse av veien sett opp mot det enkelte barns forutsetning for å klare disse utfordringene.

Mange gir uttrykk for at de opplever det som vanskelig å vurdere hva som er en særlig farlig eller vanskelig skolevei. Det brukes mye tid og ressurser hos foreldre, kommunale saksbehandlere og hos fylkesmannen til dette arbeidet.

Trygg Trafikk takker KLP for økonomisk støtte og professor Stein Erik Ulvund for gjennomgang av Barns forutsetninger i trafikken.