Lov om grunnskolen og den vidaregående opplæringa - Opplæringsloven Kapittel 7

§7-1”Elevar i 2. –10. årstrinn som bur meir enn fire kilometer frå skolen har rett til gratis skyss. For elevar i 1. årstrinn er skyssgrensa to kilometer. Elevar som har særleg farleg eller vanskeleg skoleveg har rett til gratis skyss utan omsyn til veglengda.”

Rundskriv 3 – 2009 fra Utdanningsdirektoratet Kapittel 12

”Elevar som ferdast i trafikken vil alltid vere utsette for ein viss fare. Dette er likevel ikkje nok til å få gratis skyss ettersom det må vere tale om ein ”særleg risiko”. Dette inneber at faren ved å ferdast på denne vegen må vere utanom det vanlege for at vegen skal kunne karakteriserast som ”særleg farleg eller vanskeleg” skoleveg for den einskilde elev. Ved vurderinga av om vegen er ”særleg farleg eller vanskeleg” må alle relevante tilhøve ved vegen kartleggjast. Dette kan mellom anna vere trafikktettleik, vegdekke, breidde, vegskulder, fotgjengarovergangar, fartsdumpar, lys, generell sikt, fartsgrense og ulykkesstatistikk. Ein må vere merksam på at trafikktilhøva kan endrast gjennom årstidene, til dømes når det gjeld lys/sikt, føre og brøyting. Det må deretter gjerast ei vurdering av om den einskilde elev har føresetnader for å ta seg forsvarleg fram i det aktuelle trafikkbiletet. Ved den individuelle vurderinga må det mellom  anna takast omsyn til alder, utvikling, syn og hørsel. Dersom kommunen har vanskar med ei sak om skyss grunna særleg farleg eller vanskeleg skoleveg, kan andre sakkunnige kontaktast. Både politi og vegvesen kan ha relevante synspunkt. Somme kommunar nyttar også Trygg Trafikk.

Forskrift til opplæringsloven Kapittel 8

§8-4 Forskriften pålegger kommunene å sørge for ulykkesforsikring for elevene. Denne forsikringen skal også dekke ulykker på vei mellom skole og hjem.

Krav om forsvarlig system, Opplæringsloven Kapittel 13

§13–10 (annet ledd)”Kommunen/fylkes- kommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 skal ha eit forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte.”

Lov om behandlingsmåter i forvaltningssaker - Forvaltningsloven

Forvaltningsloven gir regler for saksbehand- ling. Retten til skyss er en individuell rett og det skal fattes enkeltvedtak jfr forvaltnings- loven § 2, a og b. Dette innebærer at vedtaket må være skriftlig begrunnet og det skal opp- lyses om klageretten til Fylkesmannen jfr forvaltningsloven kap VI Om klage og omgjøring. Fylkesmannens myndighet som klageinstans følger av opplæringslovens kap15-2, første ledd og delegering fra Utdanningsdirektoratet.

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Kapittel 2

§2-4 Ansvar. Internkontroll ”Leder av virksomheten har ansvar for å påse at bestemmelsene i eller i medhold av denne forskrift overholdes, og skal rette seg etter de pålegg som kommunestyret til enhver tid gir. Virksomhetens eier skal påse at det er etablert et internkontrollsystem.”

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Kapittel 3

§3-14 Sikkerhet og helsemessig beredskap ”Virksomheten skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges. Virksom- heten skal ha rutiner og utstyr for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner. Rutinene og sikkerhetsutstyret skal være kjent for alle, herunder barn og elever.”