Vurdering om en skolevei er særlig farlig eller vanskelig, kan initieres både av foreldre og av kommunen. Det kan innvilges skyss for alle elever, for noen elever (vanligvis de yngste), for hele eller deler av strekningen mellom hjem og skole, for hele eller deler av året.

Søknad fra foreldre

Foreldrene må ta utgangspunkt i eget barn og sende en begrunnet søknad om fri skoleskyss til kommunen. Søknaden bør inneholde beskrivelse av de konkrete trafikkforholdene og en begrunnelse for hvorfor skoleveien er særlig farlig for deres barn ut fra alder, forutsetninger og eventuelle andre relevante forhold som nedsatt funksjonsevne eller sykdom. Innvilgelse eller avslag på skyss fattes som et individuelt vedtak, altså må det søkes for hvert barn med individuell begrunnelse. Innvilget skyss for ett barn gir derfor ikke automatisk rett til skyss for søsken. Foreldre kan i utgangspunktet søke om fri skoleskyss hele året.

Kommunen

Kommunen skal behandle søknaden i henhold til Forvaltningsloven og fatte et vedtak. Vedtaket skal begrunnes uansett om søknaden avslås eller innvilges. Vedtaket med begrunnelse sendes til foreldrene. I informasjonen om ved-taket skal det også opplyses om at klagefristen er 3 uker fra vedtaket er mottatt.

Foreldre har klagerett

Foreldrene kan klage på vedtaket. De kan imøtegå begrunnelsene fra kommunen og eventuelt komme med flere opplysninger de mener er aktuelle. Klagen på vedtaket sendes kommunen.

Kommunens svar på klage

Kommunen plikter å opplyse saken, det vil si å vurdere alle punktene i klagen og om nødvendig foreta undersøkelser eller innhente opplysninger og vurderinger fra andre. Dersom kommunen fastholder sitt avslag, sender kommunen saken til fylkesmannen for klagebehandling.

Fylkesmannen

Fylkesmannen fatter det endelige vedtaket.

Generelle vurderinger fra kommunen

Kommunen kan på eget initiativ foreta vurderinger om skoleveier er særlig farlige eller vanskelige. Mange velger dette fordi det letter behandlingen av enkeltsakene og fordi det oppleves som enklere å sammenligne veiene og foreta en ensartet vurdering. Kommunen vurderer skoleveien og grunngir om denne til vanlig kan ansees som særlig farlig eller ikke for alle elever eller for noen elever (vanligvis de yngste), for hele året eller deler av året. Kommunens vurdering bør gjøres kjent for foreldrene på de aktuelle skoler. Momentene og begrunnelsen i denne generelle vurderingen kan være til nytte hvis det kommer søknader. Det er imidlertid viktig å være klar over at avslag på søknad om skyss etter en vurdering om skoleveien er særlig farlig, alltid må være individuell, dvs et vedtak for hvert barn, med individuell begrunnelse.