Et kommunalt vedtak om skoleskyss må sees i sammenheng med skolens trafikkopplæring. For at elevene skal ferdes trygt på skoleveien, kreves det god og systematisk trafikkopplæring og trening. Når det innvilges skyss for de første skoleårene, bør det presiseres at både foreldrene og skolen må trene med elevene på de aktuelle utfordringene i trafikken, slik at elevene er i stand til å mestre dem når skyssen bortfaller.

Kommunens ansvar

Kommunen ivaretar sitt ansvar for elevenes trygghet på skoleveien både gjennom skolens trafikkopplæring og gjennom internkontrollsystemet i henhold til Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Kompetansemålene om trafikk i læreplanverket for grunnskolen, Kunnskapsløftet, krever at skolene gjennomfører en trafikkopplæring med kontinuitet og progresjon gjennom hele grunnopplæringen. Det er av stor betydning at det legges inn systematisk trafikktrening i skolens nærmiljø og knyttet til de aktuelle utfordringene. Forskrift om miljørettet helsevern for barnehager og skoler pålegger skolene å ha et internkontrollsystem. Internkontrollsystemet bør inneholde rutiner som ivaretar elevenes sikkerhet i forhold til trafikk. Disse rutinene bør omfatte trafikkavviklingen knyttet til skoleområdet og ivaretakelse av elevenes sikkerhet på turer i skoletiden.

Foreldrenes ansvar

Foreldrene har hovedansvaret for trafikkopplæringen av egne barn. Når det innvilges skyss for en begrenset periode, er det svært viktig at det samtidig trenes mye med barna, slik at de er i stand til å ferdes på egenhånd når skyssen bortfaller. Foreldrene må gå den aktuelle skoleveien sammen med barna og gjøre de korrekte valg av krysningspunkter, lære barna hva de skal se og høre etter og hvordan de skal oppføre seg når de går langs veien. Der barna har skoleskyss, må opplæringen også omfatte hvordan man oppfører seg på holdeplassen og i buss eller drosje. Foreldrene er barnas viktigste rollemodeller og det stiller krav til deres egen oppførsel i trafikken. Forventer man at barn opptrer riktig i trafikken, må de voksne være gode eksempler.

Kompetansemål om trafikk i læreplanen

Elevene skal:

  • kunne følge trafikkregler for fotgjengere og syklister. (kroppsøving etter 4. trinn).
  • kunne praktisere trygg bruk av sykkel som fremkomstmiddel (kroppsøving etter 7. trinn).
  • kunne gjøre greie for hvordan trafikksikkerhetsutstyr hindrer og minsker skader ved uhell og ulykke (naturfag etter 10. trinn).