Lærerveiledning og tips til gjennomføring

Den viktigste sykkelopplæringa skjer ved å øve ute. Samtidig må elevene også lære de mest nødvendige sykkelreglene.

Sykkelmateriellet kan bidra til å nå kompetansemålene om trafikk som sier at elevene skal kunne følge trafikkregler for fotgjengere og syklister og kunne praktisere trygg bruk av sykkel. Skolens sykkelopplæring styres ofte av tidspunktet elevene får lov til å sykle alene til og fra skolen. Hvilken aldersgrense skolene har satt varierer, og derfor er materiellet laget med tanke på at det skal kunne brukes på flere klassetrinn.

Teori og oppgaver

Trygg Trafikk anbefaler å begynne teoriundervisningen i god tid før den praktiske syklingen. Teorien tar for seg de viktigste reglene for syklister, og vi har lagt vekt på at den skal bidra til å lære elevene å ta de trygge valgene i trafikken.

Under «Teori og oppgaver» finner du fem sentrale temaer. Hvert tema har et bildegalleri, teori og oppgaver. Vi anbefaler at dere har en felles gjennomgang i plenum først. Noen av oppgavene er faktabasert og noen er reflekssjonsspørsmål.

Du som lærer må selv velge hvordan du best legger opp teoriundervisningen til din gruppe. Deler kan elevene arbeide med alene eller i mindre grupper. Spørsmålene til bildene er et utgangspunkt for samtale og refleksjon. Du stiller selv flere utfyllende spørsmål ved behov.  Noen av oppgavene kan også egne seg som hjemmelekse.

Forslag til tidsbruk på skolen på de ulike teoridelene:

 • Sykkelhjelm og påbudt utstyr – ca.45 min
 • Trafikkregler – ca. 60 min
 • Trafikkskilt – ca.30 min
 • Vikeplikt – ca. 45 min
 • Sykling i veikryss – ca. 45 min
Sykkeltrening ute

Ferdighetsløype i skolegården

Trygg Trafikk anbefaler å gjennomføre en ferdighetsløype med 10 øvelser som viser i hvor stor grad elevene behersker sykkelen.

Øvelsene må foregå på et område uten trafikk, for eksempel en asfaltert eller gruslagt plass. Det må være så god avstand mellom øvelsene at elevene har tid nok til å orientere seg, gi tegn osv. Rekkefølgen på øvelsene bør tilpasses lokale forhold og alle øvelsene behøver heller ikke gjennomføres samtidig.

Elevene må beherske sykkelen før de kan sykle i trafikken. La dem trene så mye på øvelsene at de også er godt forberedt til sykkelprøven. Øvelsene kan i tillegg gis som hjemmelekse med foreldrene.

Dette trenger du for å sette opp og gjennomføre løypa: stoppeklokke, målebånd, vippeplanke (3 m x 20 cm) og markører, for eksempel kjegler, plastflasker, kritt, tau eller liknende.

Ferdighetsløype i skolegården BM

Ferdigheitsløype i skulegarden NN

Øvelser i trafikken

Trygg Trafikk anbefaler at tilstrekkelig antall voksne er tilstede ved trening på øvelser i trafikken. De voksne må plassere seg slik at de kan observere og veilede elevene, og at de kan gripe inn for å avverge ulykker. Det krever at alle faremomenter er kartlagt og at de voksne er vel informert om sine oppgaver. Både elever og voksne bør ha på seg refleksvester for å være synlige.

Lokale forhold kan gjøre det nødvendig å erstatte øvelsene som foreslås her med andre og mer relevante øvelser. Dersom trafikkforholdene ved skolen er slik at elever på 4. – 5. trinn ikke bør sykle der, kan øvelsene utføres for eksempel på en gang- og sykkelvei.

Det er ikke forventet at elever på dette nivået skal kunne tolke og vurdere farlige trafikksituasjoner.

La elevene trene så mye at de behersker situasjonene, og at de er godt forberedt til sykkelprøven. Øvelsene kan i tillegg gis som hjemmelekse med foreldrene.

Husk sykkelhjelm!

Sykkeløvelser i trafikken BM

Sykkeløvingar i trafikken NN

Sykkelkontroll

Mange skoler utfører en sykkelkontroll før den praktiske treningen, for å sjekke at elevenes sykler er i god stand. Kontrollkortet kan sendes med elevene hjem slik at eventuelle feil og mangler kan utbedres.

Sykkelkontroll BM

Sykkelkontroll NN

Sykkelprøven

Sykkelprøven består av tre deler: teoriprøve, sykkelprøve i skolegården og sykkelprøve i trafikken.

Sykkelprøven skal være avslutningen på en opplæringsperiode, hvor målet er å gjøre elevene til tryggere syklister. Prøven bør brukes til å kartlegge elevenes nivå etter endt opplæring. Antall feil på sykkelprøven viser ikke nødvendigvis om eleven er en trygg syklist eller ikke. Resultatene av teoriprøven bør derfor vurderes sammen med elevenes tekniske ferdigheter og sykkelferdigheter i trafikken.

Teoriprøve

Du som lærer må første gang en klasse gjennomfører prøven, opprette en «min side». Her får du hentet en lenke til prøven som du skal dele med elevene. Elevene trenger ikke egne brukerord og passord for å gjennomføre prøven. Når de har åpnet lenken skal de kun skrive inn navn og klasse. Elevenes resultater samt antall ganger de har gjennomført prøven, får du som lærer opp på «min side».

Forklaring på gjennomføring ellers får du når du går inn på selve prøven.

Sykkelprøve i skolegården

Sykkelprøve i skolegården er den samme ferdighetsløypa som elevene har øvd på under «sykkeltrening ute».

Sykkelprøve i trafikken

Sykkelprøve i trafikken er de samme situasjonene som elevene har øvd på under «sykkeltrening ute».

Skole-hjem-samarbeid

Elevene må få grundig opplæring før de kan sykle alene i trafikken. I tillegg til teori, ferdigheter på sykkel og sykling i trafikken, må opplæringen være basert på et godt skole-hjem samarbeid. Involver foreldrene i god tid før opplæringen begynner. Sykkelopplæring er et tema som passer godt på et foreldremøte. Der kan du informere om skolens trafikkopplæringsplan og hvordan skolen tenker sykkelopplæringen skal gjennomføres.

Den beste måten barn lærer å sykle i trafikken på, er ved at voksne er gode rollemodeller og sykler sammen med dem. Trygg Trafikks anbefaling er at foreldre sykler mye med barna slik at de får trening i trafikken, lærer og gradvis tar mer ansvar selv. Øving med voksne kan starte mens barna er forholdsvis små, men Trygg Trafikk anbefaler at barn er 10 – 12 år før de bør få sykle alene i blandet trafikk. Bruk gjerne skoleveien som en arena til å øve på.

Når selve opplæringsperioden er i gang, bør hjemmene involveres via hjemmelekser som å øve på teori, tekniske ferdigheter og øvelser i trafikken. Noen foreldre har kanskje også mulighet til å delta på gjennomføring av de praktiske delene av sykkelprøven.

For å hjelpe hjemmene med sykkelopplæring av egne barn har Trygg Trafikk laget tre filmer som også kan brukes på foreldremøter:

Forslag til foreldreinformasjon om sykkelopplæring

Hva sier læreplanen?

Kroppsøving etter 4.trinn:

 • Elevene skal kunne følge trafikkregler for fotgjengere og syklister.

Kroppsøving etter 7.trinn:

 • Elevene skal kunne praktisere trygg bruk av sykkel som fremkomstmiddel.

Målene kan virke like, men i realiteten er det en viktig forskjell knyttet til elevenes utvikling, forutsetninger og mestring.

Elever på 4.trinn skal først og fremst kunne de reglene som er relevante i deres nærmiljø. Vi kan ikke forvente at 9 og 10-åringer skal kunne tolke og vurdere vanskelige trafikksituasjoner. Derfor bør de heller ikke sykle alene i trafikk hvor de deler plassen med motoriserte kjøretøy. Alle sykling i trafikk bør på dette nivået foregå sammen med voksne.

Elever på 7.trinn skal derimot kunne bevege seg trygt og sikkert på sykkel i trafikken på egenhånd. Dette krever gode ferdigheter på sykkelen og gode kunnskaper om trafikkreglene. Elevene må også ha de rette holdningene, dvs. vilje og ønske om å opptre sikkert i trafikken. Disse egenskapene fås gjennom langvarig trening og erfaringer på sykkel i trafikken.

Det anbefales sterkt at skolene utarbeider en egen trafikkopplæringsplan for å sikre at målene blir nådd.

Trygg Trafikk anbefaler følgende progresjon i trafikk- og sykkelopplæringen:

 • 1.trinn: trafikktrening i skolens nærområde
 • 2.trinn: enkle trafikkregler. Skoleveien; gåløype og gåprøve
 • 3.trinn: undersøkelse av egen skolevei, tellinger og registreringer
 • 4.trinn: trafikkregler. Forberedende sykkelopplæring, enkel teori og trening i trygge omgivelser
 • 5.trinn: teori og trening på sykkel i enkel trafikk sammen med voksne
 • 6.trinn: teori og trening på sykkel i krevende trafikk
 • 7.trinn: selvstendig sykling i trafikken
Sykkeldag

Mange skoler gjennomfører en årlig sykkeldag, der det blir satt av en dag til sykkelaktiviteter. En slik dag kan være både spennende og motiverende, men kan ikke defineres som hele sykkelopplæringen. Den må gå over lengre tid og veksle mellom teori og praksis.

Satt inn i en sammenheng er sykkeldagen en fin aktivitet som også gir god anledning til å samarbeide med foreldrene i praksis. Gjennomføringen krever ofte at mange voksne er tilstede, og da kan foreldre være til god hjelp.

Les mer om sykkeldag.

Sikkerhet

Lovverket krever at skolene drives slik at skader og ulykker forebygges, jfr. Opplæringsloven §9 og Forskrift om miljørettet helsevern for skoler og barnehager.

I trafikk- og sykkelopplæringen bør det være like stort fokus på sikkerhet som for eksempel i svømmeundervisningen.

Eksempler på sjekklister knyttet til sykkelaktiviteter i skoletiden: