Sykle til skolen

Å sykle til og fra skolen gir barn fysisk aktivitet, bedre helse og gode opplevelser.

Barn som sykler bedrer sine motoriske ferdigheter, og vil ofte fortsette å velge sykkel som transportmiddel senere i livet. Der det er mulig bør skolene oppmuntre og legge til rette for at foreldre kan sykle sammen med barna til skolen, og for at de større elevene kan sykle alene.

Mindre trafikk ved skolene

I dag kjøres mange med bil til skolen av foreldre, selv om avstanden er kort. Dersom flere barn sykler i stedet for å bli kjørt, vil biltrafikken ved skolene og langs skoleveien reduseres. Færre bilreiser betyr også mindre ulykkesrisiko og økt følelse av trygghet for dem som går og sykler. Mange barn sier at de ville ha syklet dersom de fikk bestemme selv.

Bli enige sammen

Mange skoler har regler for når elevene får lov til å sykle til skolen, besluttet av skolens rådsorganer der både foreldre og skoleledelsen er representert. Elevene får gjerne begynne å sykle til skolen alene etter at ha gjennomført sykkelopplæring på 4. eller 5. trinn. Ved å ha noen felles regler ivaretas alle elevenes sikkerhet.

Trygg Trafikk anbefaler generelt at barn er 10-12 år gamle før de sykler alene i blandet trafikk. Er skoleveien trygg nok, kan barn gjerne sykle alene tidligere. Anbefalingen skal ikke brukes for å nekte foreldre  å sykle sammen med barna til skolen.

Sykle sammen

Trygg Trafikk har i samarbeid med Statens vegvesen, Syklistenes landsforening (SLF), Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) og Helsedirektoratet laget brosjyren «Sykle til skolen». Hensikten er å formidle at der det er mulig bør skolene oppmuntre og legge til rette for at foreldre kan sykle sammen med barna til skolen, og for at de større elevene kan sykle alene.

Dokumenter