Veiledning til valgfaget trafikk

Trafikkopplæring dreier seg om å lære en rekke ferdigheter og perspektiver fra ulike fag. Disse bør så langt det er mulig arbeides med i sammenheng for å skape en helhet i undervisningen.

På denne måten kan det bedre legges til rette for elevenes forståelse, progresjon og dybdelæring.

Å jobbe med trafikkopplæring gjennom tverrfaglige temaer er der­ for en fin måte å jobbe med ulike kompetansemål, ferdigheter og faglige sammenhenger på i læreplanen. I større tverrfaglige prosjek­ter får man gjerne mer tid til å jobbe både teoretisk og praktisk over lengre tid, noe som gir elevene anledning til å prøve ut, erfare og reflektere over det de lærer.

De tre tverrfaglige temaene demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring skal være gjennomgående temaer gjennom hele grunnopplæringen. Det er viktig at man også relaterer opplæringen til viktige perspektiver innenfor disse temaene der det er relevant.

Veiledning til valgfaget trafikk

Veiledning til valgfaget trafikk

Ta kontakt!

Torunn Mevik
Torunn Mevik Rådgiver, Viken
Amad Nasir
Amad Nasir Prosjektleder opplæring