Hvordan bruker du bilen?

Bilen har ulik betydning i ungdoms liv. For noen er bilen den sosiale møteplassen, der de snakker sammen og lever. Andre bruker bil eller moped kun som transportmiddel.

Vi snakket med en gruppe ungdom om deres holdninger til bil og bilkjøring. Vi fant ut at:

  • Noen bruker bilen kun som praktisk hjelpemiddel
  • Noen tenker på bilen som en form for sosial kapital
  • Andre har bil og bilkjøring som livsstil

Les teksten og svar deretter på spørsmålene

«Bil som praktisk hjelpemiddel»

For ungdom i denne gruppen er bilen mest til eget bruk og som regel til praktiske ting som å komme seg lett til og fra skole, fritidsaktiviteter og andre sosiale aktiviteter.

«Jeg slipper å være avhengig av busstider» Jente (17)
«Jeg kommer helt frem dit jeg skal» (Gutt 20)
«Jeg slipper å være avhengig av foreldrene mine hele tiden» Jente (18)

«Bil som sosial kapital»

Bilen er også her et praktisk hjelpemiddel som gir mer frihet i hverdagen, men i tillegg er bilen en sosial arena som gir sosial kapital (status) hos ungdommene.

Den er en møteplass når ungdommene er på vei ulike steder, de er ofte mange sammen i bilen og det sosiale aspektet er en bonus.
Når man kommer frem tas andre sosiale arenaer i bruk.

«Bil som livsstil»

Bilen er både et viktig praktisk hjelpemiddel for forflytning , en av de aller viktigste sosiale arenaene på fritiden, samtidig er det mange som har teknisk og mekanisk interesse for bil. På fritiden er det i og rundt bilen de treffer venner, har samtaler med hverandre, «sladrer», «vorser» og fester, råkjører, mekker, viser seg frem, flørter og hører på musikk.

«Jeg lever av og for bilkjøring» Gutt (20)

Spørsmål

1. Hvilke gruppe hører du hjemme i?
2. Hva slags bilkultur er det blant ungdom der du bor?
3. Kan bruken av bilen avgjøre hvilke holdninger og adferd ungdom har i trafikken?

Ingen fasit for alle

Funnene i undersøkelsen er ikke en fasit for alle ungdom og deres forhold til bil eller trafikk, men det viser noe av variasjonen i ungdoms holdning til bil og bilkjøring

Risiko

Det er store individuelle variasjoner i forhold til viljen til å ta risiko i trafikken. Forskning viser nemlig at unge førere bedømmer risikoen for å komme ut for en trafikkulykke som svært liten for egen del. Studier viser også at unge som er innblandet i ulykker ofte har en altfor optimistisk risikobedømming. Man finner i tillegg en gruppe unge som snarere undervurderer enn overvurderer sine egne kjøreferdigheter.

Det er også ulike holdninger til hva som er årsaken når ulykker skjer, noen legger vekt på ytre faktorer, som skarpe svinger, glatt føre etc., mens andre er bevisst at det er ens egne og andres handlinger i trafikken som er den aller viktigste årsaken til ulykker.