Ungdoms forutsetninger

Ungdomstiden er en ombyggingsfase for hjernen.

Ombyggingen skjer i den delen av hjernen som kalles frontallappen. Den har som hovedfunksjon å vurdere risiko og konsekvens av handlinger. Dette påvirker valgene ungdom tar i trafikken.

The Kid

Les teksten og svar deretter på spørsmålene

Hjernen

I hjernen er det to deler som har betydning for risikovurdering og dermed valg av trafikksikker atferd: det limbiske systemet og den prefrontale cortex (pannelappen).  Det limbiske systemet aktiviserer følelser og sinnsstemninger, og gir utløp for impulser. Pannelappen er den delen av hjernen som styrer vår evne til å ta beslutninger og regulere impulser. Den påvirker vår evne til å reflektere over konsekvenser av valg, vurdering av risiko og kontrollere om våre handlinger er fornuftige eller ikke. Pannelappen er viktig for at vi skal ta fornuftige valg i ulike situasjoner.

Ferdigutviklet først i 20-årene

Det limbiske systemet er godt utviklet allerede ved 15-årsalderen. Mens pannelappen er ferdig utviklet mye senere. Hos jenter pågår utviklingen inntil de er 22–23 år og for gutter inntil de er 25–26 år. Det betyr at tenåringer ikke er ferdig utviklet når det gjelder evnen til å reflektere over konsekvenser, de får følelsesmessige reaksjoner lettere enn voksne, de er mer impulsive enn logiske, og rask nytelse er ofte viktigere enn langsiktig planlegging. Dette kan i mange sammenhenger forklare mer risikofylt atferd og høyere ulykkesinnblanding blant ungdom, samt det faktum at gutter oftere velger mer risikoatferd enn jenter.

I praksis betyr dette at ungdom har dårligere forutsetninger for å kjøre bil,  sammenlignet med voksne, fordi de mangler noe av evnen til konsekvenstenkning, de er mer impulsive og har større risikovilje.

Kjønnsforskjeller

Det er også forskjeller mellom kjønnene når det gjelder atferd i trafikken. Ulykkesstatistikken viser at gutter oftere har trafikantroller hvor man tar initiativ på egen hånd og gjør egne valg, de har oftere en «aktiv trafikantrolle» Det betyr å være fotgjenger, syklist, mopedist eller bilfører. Derimot er det liten forskjell mellom jenter og gutter når det kommer til innblanding i ulykker når de er passive trafikanter, for eksempel som passasjerer i bil. Bak disse forskjellene ligger det både fysiske forskjeller og forskjeller som er forbundet med sosiale og psykiske mekanismer.

Spørsmål

1. Er du enig i at ungdom har dårligere forutsetninger for å kjøre bil,  sammenlignet med voksne?
2. Hva mener du er grunnen til at gutter oftere havner i ulykker, sammenlignet med jenter?

Videre arbeid med teamet

Se filmen Tenåringshjernen – ombygging pågår

Hva skjer inne i hjernen til en tenåring? Vitenskapen kan gi svar på hvorfor tenåringer oppfører seg slik de gjør, og kanskje skal vi være glade for at tenåringen finnes. (NRK Schrödingers katt: Tenåringshjernen – ombygging pågår! 06.12.2012)