Eldre bilførere

Sansene og reaksjonsevnen svekkes med alderen. Derfor må førerkortet fornyes etter 75 år.

Selv om det står at førerkortet ditt er gyldig til du blir 100 år, må du fornye det etter 75-årsdagen. I januar 2013 kom regelendringen som krever at eldre over 75 år må skaffe helseattest for å kunne fortsette å kjøre bil. I helseattesten vil det stå hvor lenge det nye førerkortet er gyldig.

Du kan likevel ikke kjøre bil ved sykdom eller ved bruk av medikamenter merket med rød varseltrekant. Legen har plikt til å melde fra til fylkesmannen dersom du ikke oppfyller helsekravene over en periode på 6 måneder eller mer.

Synet og hørselen svekkes med årene, samtidig som reaksjonsevnen blir dårligere. Mange eldre kompenserer for dette ved å kjøre forsiktig, velge mindre trafikkerte og krevende veier og unngå kjøring i mørket. Likevel er det personer over 75 år som har størst skaderisiko i trafikken, hvis en ser bort fra de yngste og mest uerfarne sjåførene.

Ulykker med eldre bilister

  • Eldre førere er oftere skyldig part i uhellene de er innblandet i.
  • Eldre førere er overrepresentert i kryssulykker og ulykker ved feltskifte.
  • Ulykker med eldre skyldes relativt ofte brudd på vikeplikt eller stopplikt.
  • Blant eldre har kvinner høyere risiko enn menn for å bli innblandet i en ulykke. Denne kjønnsforskjellen synes å være større for kryssulykker enn for ulykker utenom kryss.
  • Ulykker med eldre førere har i gjennomsnitt høyere alvorlighetsgrad enn ulykker med yngre førere.

Velger feil

Når det gjelder dødsulykkene der eldre bilister er involvert, skiller tre ulykkestyper seg ut:

1) Fotgjengerulykker der føreren ikke har oppdaget fotgjengeren i tide (fotgjenger er som oftest også eldre).

2) Venstresving i kryss der den eldre har hatt vikeplikt og enten ikke har sett kryssende kjøretøy eller har feilvurdert avstand og fart.

3) Utforkjørings‐ og møteulykker der føreren har mistet bevissthet, helt eller delvis, på grunn av sykdom eller trøtthet.

Trygg Trafikk vil oppfordre alle eldre bilister til å gjennomføre kurset 65+, som arrangeres av Statens vegvesen.

Del dette på:

Facebook Twitter