Trafikksikker bedrift

85 prosent av norske bedrifter har ansatte som tilbringer arbeidstid i trafikken. Her er tips og råd til hvordan virksomheter kan innføre tiltak som reduserer risiko og ulykker.

Her finner du en enkel oppskrift på hvordan bedrifter kan jobbe med trafikksikkerhet som en del av HMS-arbeidet:

1. Ønsker lederen å redusere de ansattes risiko?

Det første og viktigste punktet handler om ledelse og ansvar. Tar øverste leder problemstillingen på alvor? Ønsker lederen å bruke tid og ressurser på å innføre tiltak som kan føre til større trafikksikkerhet for de ansatte? En av de viktigste suksessfaktorene for å lykkes i dette arbeidet, er at den øverste lederen/ledelsen er engasjert og opptatt av trafikksikkerhet som en del av HMS-arbeidet.

2. Hvor, når og hvordan er ansatte ute i trafikken?

Bedriften bør kartlegge hvor mange ansatte som kjører bil, motorsykkel, sykler eller går i trafikken i arbeidstiden. Hvor og når er de i trafikken? Bruker bilistene egne biler eller har de firmabiler?

Kort video med Bengt Eriksson, seniorinspektør i Arbeidstilsynet, om arbeidsgivers ansvar for å vurdere risiko ved transport.

3. Har bedriften en HMS-ansvarlig?

En ansatt i bedriften bør ha et overordnet ansvar for HMS-arbeidet. Den personen bør sette seg inn i hvilke tiltak som kan bedre de ansattes trafikksikkerhet. I små bedrifter kan dette gjerne være daglig leder.

Kort video med Torkel Bjørnskau, Forskningsleder ved Transportøkonomisk Institutt, om arbeidsrelaterte trafikkulykker.

4. Kartlegg risiko, holdninger og ulykker

Dette henger sammen med punkt 2. Kartleggingen av de ansattes bevegelser i trafikken bør etterfølges av en enkel risikoanalyse. Den HMS-ansvarlige bør stille seg følgende spørsmål:

Om risiko

Hvilke ulykker kan skje og hva er risikoen for at slike ulykker skjer? Finnes det veier eller steder med høy ulykkesrisiko som ansatte bør unngå? Hvilke øvrige tiltak kan redusere risikoen for de ansatte?

Om holdninger og kunnskap

Hvilke holdninger og hvilken kunnskap har de ansatte om temaet trafikksikkerhet? I mindre bedrifter kan det være nok å snakke med folk for å kartlegge dette. I større bedrifter kan en vurdere enkle spørreundersøkelser. Hvis ansatte mangler gode holdninger eller kunnskap, bør det iverksettes tiltak for å endre dette.

Om ulykker

I tillegg kan det være hensiktsmessig å kartlegge eventuelle trafikkulykker og uhell som involverer ansatte de siste årene. Hva har disse ulykkene kostet bedriften? Hvis en ikke har opplevd ulykker, kan en tenke gjennom hva en alvorlig ulykke vil bety for bedriften, sosialt og økonomisk? Hva koster kollisjoner som fører til materielle skader? Bedrifter kan spare store summer på å redusere antall uhell og ulykker i trafikken.

5. Lag en enkel reisepolicy

Basert på konklusjonene i punkt 4, bør bedriften lage en reisepolicy. Denne kan gjerne være enkel, men bør ta opp viktige punkter som for eksempel:

  • Følg lover og regler i trafikken
  • Bruk bilbelte
  • Ikke bruk mobiltelefon under kjøring
  • Kjør etter forholdene og aldri over fartsgrensen
  • Kjør rolig og økonomisk med lavt drivstofforbruk
  • Innfør rutiner for vedlikehold av kjøretøy
  • Bruk sykkelhjelm på sykkel
  • Bruk refleks når du går i mørket

6. Etabler system for sikkerhetsstyring

Hvordan skal bedriften sikre seg at reisepolicyen/interne regler blir fulgt av de ansatte? Går det an å etablere et enkelt belønningssystem, som kommer lojale ansatte til gode? Hvordan gjøre sikkerhetstenkningen til del av bedriftens «kultur»?

Råd fra Trygg Trafikk

Trygg Trafikk har hovedkontor i Oslo og distriktsledere i hvert fylke som kan være behjelpelige med tips og råd i denne prosessen. Vi kan gi dere gode eksempler på tiltak, møte med bedriftenes HMS-ansvarlige eller formidle ideer til trafikksikkerhetskurs.

Her kan du lese mer om temaet:

Kort gjennomgang av European Transport Safety Councils (ETSC) hefte om hvordan virksomheter kan jobbe systematisk for å hindre trafikkulykker.

Forenklet gjennomgang av trafikksikkerhetsstandarden ISO 39001, som kan innføres i bedrifter og virksomheter.

Trygg Trafikk har også et E-læringskurs for lærlingebedrifter. Real Life Auto er utformet som et dataspill og skal gi ungdom kunnskap og gode holdninger til trafikksikkerhet.

Hvorfor er trafikksikkerhet viktig for bedriftene?

36 prosentene av dødsulykkene i veitrafikken involverer ansatte som kjører bil i arbeidstiden. Ytterligere fem prosent involverer folk som kjører til eller fra jobb, viser tall fra Transportøkonomisk institutt. Det tilsvarer 346 ulykker med en eller flere omkomne bare de siste fem årene!

Når folk omkommer i trafikken, har det verst tenkelige skjedd på våre veier. Likevel omfatter de arbeidsrelaterte ulykkene mer enn dødsulykkene. Langt flere blir hardt skadd eller lettere skadd. I tillegg skjer det årlig tusenvis av uhell med materielle skader, som koster virksomhetene og det øvrige samfunnet store summer.

I Arbeidsmiljøloven heter det at alle risikofaktorer de ansatte utsettes for i arbeidet, skal reduseres. Trafikkulykker er i høyeste grad en risikofaktor for ansatte som tilbringer arbeidstid på veiene. Dette betyr at virksomhetene skal innføre tiltak for økt trafikksikkerhet, som en del av sitt HMS-arbeid. Dette er det dessverre få bedrifter som gjør.

Del dette på:

Facebook Twitter