Iso 39001 – Styringssystem for trafikksikkerhet

Her følger en enkel gjennomgang av ISO 39001. Dette er et system for trafikksikkerhet som kan brukes av både private og offentlige virksomheter.

Målet med ISO-standarden er å forebygge og redusere risikoen for dødsulykker og ulykker med hardt skadde.

Systemet kan være for organisasjoner som:

 • Har ansatte som kjører, går eller sykler til, i eller fra jobb.
 • Utfører gods- eller passasjertransport i veitrafikken
 • Genererer trafikk eller påvirkes av lokal trafikk (for eksempel kjøpesentre, skoler, eller andre steder med mange besøkende)
 • Fraktselskaper eller produsenter av varer og tjenester til veitrafikksystemet, redningsetater.

Organisasjonen skal:

 • Identifisere sin rolle i veitrafikksystemet og hvilke arbeidsoppgaver, utførte tjenester eller prosesser som påvirker trafikksikkerheten.
 • Gjennomføre en risikoanalyse, samt identifisere hvilke muligheter som ligger i innføringen av et styringssystem for trafikksikkerhet.
 • Sette seg mål for arbeidet med trafikksikkerheten. Dette målet skal innebære en ulykkesreduksjon og en målsetting om null drepte og hardt skadde (både blant egne ansatte og blant andre trafikanter i ulykker der ansatte er involvert).
 • Etablere, iverksette, vedlikeholde og kontinuerlig forbedre sitt styringssystem for trafikksikkerhet.

Standarden beskriver hvilke faktorer som kan påvirke ansattes og andre veibrukeres trafikksikkerhet og hvilke faktorer de må ta hensyn til når de utvikler styringssystemet for trafikksikkerhet. Standarden stiller en rekke krav til organisasjonens ledelse – blant annet når det gjelder å sikre finansiering av styringssystemet, involvering av de ansatte, sikre iverksetting og kontinuerlig forbedring av systemet, samt kommunisere viktigheten av effektiv sikkerhetsstyring.

Standarden stiller krav til:

 • Dokumentasjon av hvordan styringssystemet fungerer i organisasjonen.
 • Løpende overvåkning og evaluering av organisasjonens resultater.
 • Beredskaps- og handlingsplaner for ulykker med omkomne og/eller hardt skadde.
 • Registrering og analyse av hendelser, uhell og ulykker som kunne ført til omkomne eller hardt skadde.
 • Internkontroll av styringssystemet, slik at organisasjonen sikrer at systemet fungerer etter organisasjonens krav og Iso-standardens krav. Denne internkontrollen skal foretas med jevne mellomrom (for eksempel årlig).

Del dette på:

Facebook Twitter