Slik kan bedrifter forebygge veitrafikkulykker

Her finner du en kort gjennomgang av European Transport Safety Councils (ETSC) hefte om hvordan virksomheter kan jobbe systematisk for å hindre trafikkulykker.

Work Related Road Safety Management Programmes (WRRS)

Arbeidet med WRRS (sikkerhetsstyring i bedrifter, knyttet til ansattes ferdsel i trafikken) er et ledd i prosjektet Praise (Promoting best practice in road safety at work) – om arbeidsrelaterte trafikkulykker.

I 2011 omkom 31 000 personer på europeiske veier. Mange av disse dødsfallene skyldes arbeidsrelaterte ulykker. Samtidig viser tall at 40 prosent av alle som døde på jobb omkom i veitrafikkulykker.

Organisasjoner kan spørre seg:

 • Benytter vi kjøretøy i arbeidssammenheng?
 • Kjører våre ansatte bil i arbeidssammenheng?
 • Kjører ansatte eller andre på vår eiendom?
 • Utstyrer vi våre ansatte med kjøretøy/firmabiler?
 • Har vi inngåtte avtaler med transportselskaper?

Hvis svaret er ja på ett eller flere av disse spørsmålene, har organisasjonens ledelse et ansvar for at sikkerhetssystemer er på plass og at de fungerer effektivt.

Hvilke fordeler kan organisasjoner oppnå ved å innføre WRRS?

 • Færre utgifter til drivstoff, bilreparasjoner etter ulykker og vedlikehold av bilparken.
 • Færre sykefraværsdager og lavere risiko for helseproblemer som følge av arbeidsrelaterte ulykker og stress.
 • Økt arbeidsglede og arbeidsmoral.
 • Lavere risiko for dårlig rykte blant kunder/publikum og dermed redusert risiko for å gå glipp av ordre/kontrakter.
 • Lavere risiko for at ansatte mister førerkortet.

Det er store «skjulte» utgifter i forbindelse med ulykker. For hver euro forsikringsselskapene betaler ut i premie, er de «skjulte» utgiftene mellom 8 og 53 euro avhengig av ulykkens alvorlighetsgrad.

Fotgjenger i tett trafikk i Oslo sentrum.Forskning viser at 30 prosent av utgiftene forbundet med en typisk arbeidsulykke betales av organisasjonen. 40 prosent dekkes av den ansatte selv, mens 30 prosent av kostnadene pålegges samfunnet.

Enkelte selskaper har regnet ut hvor mange produkter de må selge for å dekke inn de «skjulte» kostnadene ved ulykker. I 2006 fant Nestlé ut at de måtte selge 235 millioner Kitkat for å dekke sin europeiske bilflåtes ulykkeskostnader.

Rapporten nevner og beskriver flere modeller for WRRS, som ISO 39001, The Haddon Matrix, WIPE Fleet Safety Process Model og Managing Occupational Road Risk.

EU-direktiv 89/391/EEC kan sammenlignes med vår egen Arbeidsmiljølov og fungerer som EUs arbeidsmiljølov. Denne loven pålegger enhver arbeidsgiver å foreta en risikoanalyse for å kartlegge hvilke skader og negative helseeffekter ansatte kan bli utsatt for. Den pålegger arbeidsgivere å vurdere hva som kan forårsake skader og om disse potensielle farene kan elimineres. Hvis dette ikke er mulig må arbeidsgiver utrede hvilke sikkerhetstiltak som bør etableres for å redusere skaderisikoen.

EU-direktivet stiller også krav til obligatorisk trening/øvelse når det gjelder arbeidsrelaterte aktiviteter som kan ha innvirkning på helse og sikkerhet (compulsory training on safety and health issues).

I rapporten vektlegger ETSC behovet for risikoanalyse, overvåkning av resultater og evaluering i organisasjoner som innfører WRRS. Dette innebærer:

 • Behovet for å identifisere potensielle farer og hvilke ansatte som kan være utsatte for disse farene.
 • Analysere og prioritere farene etter alvorlighetsgrad og hyppighet.
 • Vurdere hvilke tiltak som trengs for å eliminere eller redusere risikoen.
 • Sette opp en liste over prioriterte tiltak for først å redusere de alvorligste ulykkene, og deretter iverksette disse tiltakene.
 • Overvåke hvordan disse tiltakene fungerer og evaluere tiltakene med jevne mellomrom.

I likhet med ISO 39001 legger ETSC-rapporten stor vekt på at organisasjonens ledelse initierer, kommuniserer, iverksetter og tar ansvar for trafikksikkerhetsarbeidet (WRRS). Når det skal utarbeides en policy for dette arbeidet, har rapporten blant annet følgende anbefalinger:

 • Undersøk hvilken policy/hvilke holdninger det er til trafikksikkerhet i organisasjonen.
 • Undersøk hvilken policy/hvilke holdninger det er til helse- og sikkerhetstiltak i organisasjonen.
 • Undersøk hvilke lover og regler som gjelder – nasjonalt og internasjonalt.

Bilberging600

Når det gjelder tiltak for å overvåke og evaluere hvordan organisasjonens WRRS fungerer, peker ETSC på følgende indikatorer:

For ansatte
 • Antall brudd på Veitrafikkloven og alvorlighetsgrad.
 • Antall forsikringskrav.
 • Antall klager fra publikum.
 • Antall sykedager.
 • Turnus og antall timer på jobb.
 • Helsetilstand og syn.
 • Risikovurdering.
For hver enkelt reise
 • Transportform.
 • Hvordan foregikk reisen og antall kilometers lengde.
 • Eventuelle ulykkespunkter på veien.
For kjøretøyene
 • Registreringsnummer og bilmodell.
 • Forsikringskrav per bilmodell.
 • Drivstofforbruk.
 • Antall servicer per kjøretøy.
 • Antall feil registrert per kjøretøy.
 • Utgifter til vedlikehold.
For organisasjonen
 • Budsjett avsatt til trafikksikkerhet.
 • Menneskelige resurser som jobber med trafikksikkerhet.
 • Antall møter hvor trafikksikkerhet er på agendaen.
 • Antall kontroller/stikkprøver av hvorvidt tiltakene fungerer, følges opp og etterleves.
Hendelser
 • Antall nestenulykker per kjørte kilometer.
 • Antall uhell/ulykker per kjørte kilometer.
 • Registrering av hvor uhellet/ulykken skjedde.
 • Kostnader etter uhell/ulykker.
 • Registrering av uhell/ulykker som inkluderte tredjepart.
 • Antall ulykkesfrie dager.

Del dette på:

Facebook Twitter