fotgjengere i gangfelt

Trafikkregler for fotgjengere

Som hovedregel skal du gå på venstre side av veien, men du kan velge høyre side dersom det gir bedre oversikt.

Veitrafikklovloven bruker begrepene fotgjenger og gående. Denne gruppen omfatter også de som bruker rullestol, sparkesykkel, rullebrett, rulleski, rulleskøyter, trehjulssykkel og annet leketøy.

Trafikkreglene for fotgjengere finner du i Forskrift om kjørende og gående trafikk.

Gå langs en vei

Forskriften sier at gående skal bruke gangvei, fortau eller veiens skulder. Dersom det ikke er mulig kan gående bruke sykkelvei, sykkelfelt eller kjørebanen.

Når du går langs veien skal du gå ytterst til venstre, men ytterst til høyre dersom du triller en sykkel. Dersom særlige forhold tilsier det kan du velge å gå på høyre side.

Trygg Trafikk anbefaler:

  • Bruk gangveier og fortau der det finnes.Gå så langt ut på siden som mulig, lengst fra bilene.
  • Når flere går langs en vei uten fortau, er det tryggest å gå etter hverandre.
  • Velg alltid å gå på den tryggeste siden av veien. Det er vanligvis venstre side, da ser vi lettere de bilene som kommer mot oss. I noen tilfeller er det bedre oversikt eller bedre plass på høyre side, og da kan den siden velges.
  • Er det tryggest på høyre side, for eksempel i en uoversiktlig venstresving, er det viktig å lære barn nøyaktig hvor de skal gå over veien, det vil si der oversikten er best, og i god tid før en sving eller bakketopp.
  • Til små barn er det lurt å bruke konkrete kjennemerker i nærmiljøet i tillegg til høyre og venstre. For eksempel: ”Når vi går til butikken, går vi langs det gule gjerdet”.
  • Sørg for å være godt synlig i trafikken. Bruk alltid refleks i mørket.

Krysse veien

De fleste ulykker med fotgjengere skjer når veien skal krysses. Vær derfor ekstra oppmerksom når du krysser veien.

Forskriften om kjørende og gående trafikk om å krysse veien:

I gangfelt

Ved gangfelt hvor trafikken ikke reguleres av politi eller ved trafikklyssignal, har kjørende vikeplikt for gående som befinner seg i gangfeltet eller er på veg ut i det.

Gående skal krysse kjørebanen i gangfelt, på gangbru eller i gangtunnel når det finnes i nærheten.

Uten gangfelt

Ellers skal gående gå rett over kjørebanen og fortrinnsvis ved veikryss. Før kryssing av kjørebanen utenfor gangfelt skal gående forvisse seg om at det ikke volder fare for eller unødig hindrer eller forstyrrer annen trafikant.

Trygg Trafikk anbefaler:

  • Benytt alltid gangfelt, gangbru eller undergang der det finnes, selv om det blir en omvei.
  • Barn må lære alltid å stanse helt opp før de krysser veien. De må se godt til alle kanter, lytte etter biler og vurdere om det er klart lenge nok til at veien kan krysses trygt. De må gå rett over veien, for da oppholder de seg kortere tid i kjørebanen enn om de går på skrå.
  • Selv om kjørende har vikeplikt for fotgjengere i gangfelt, må barn lære å ha øyekontakt med sjåføren, forsikre seg om at de blir sett og at sjåføren stanser, før veien krysses.

Del dette på:

Facebook Twitter