Ansvar og rettigheter

Ansvarsfordelingen mellom de ulike institusjonene kan være uoversiktlig. Her finnes informasjon om ansvarsfordeling og rettigheter.

Folketrygdloven slår fast at barn som har «varig sykdom, skade eller lyte» kan få stønad til nødvendig og hensiktsmessig bilsete. Funksjonshemningen skal ha en varighet utover to år eller mer. Det kan dreie seg om behov for spesialtilpasning av vanlig bilbarnesete eller sete som er spesiallaget for barn og unge med funksjonshemming. Trygden dekker ikke utgifter til standard bilsete. Privateide seter blir dekket, mens offentlig transport til skole er et kommunalt ansvar.

Mer informasjon om stønadsordningene finner du på NAV sine nettsider.

Hvem har ansvar for hva?

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (førstelinjen), har ifølge kommunehelsetjenesteloven ansvar for alle i kommunen. Ansvaret inkluderer kartlegging av funksjonshemmede barns behov for å sikres i bil. Kommunal fysioterapeut eller ergoterapeut er aktuelle samarbeidspartnere.

Lokale NAV kontor har veiledningsplikt og skal gi informasjon om rettigheter, saksgang og hjelpe til med søknad av hjelpemidler.

NAV Hjelpemiddelsentral (andrelinjen) har et overordnet ansvar for formidling av hjelpemidler og tilrettelegging for funksjonshemmede innen eget fylke. NAV Hjelpemiddelsentral gir råd og veiledning til kommunene. De formidler bilbarneseter som festes med bilens originale sikkerhetsbelte, og bilkonsulenten utreder behov for en løsning som skal skrus fast i bilen, såkalte naglefaste seter.

Kompetanseteamet for spesialstyring og -tilpasning i NAV (KST) (tredjelinjen), utreder behov i kompliserte bilsaker og har også erfaring med transport av barn. De har god oversikt over hva som finnes av løse og naglefaste seter.

Godkjenning

Statens vegvesen og Vegdirektoratet er godkjenningsmyndighet. De informerer om Kjøretøyforskriften og Vegtrafikkloven, som beskriver hvordan sikring av barn i bil skal foregå. Det finnes trafikkstasjoner i alle fylker som er utøvende kontrollinstans av Kjøretøyforskriften og Vegtrafikkloven.

Trafikkstasjonene kan besvare spørsmål og gi råd om sikring av barn i bil. Hvis sikring av barn med funksjonshemming krever endring i allerede godkjent utstyr, må dette godkjennes av trafikkstasjonen. Det samme gjelder spesiallagde løsninger. Det er viktig at alle løsningene blir godkjent av trafikkstasjonen. Kontakt dem tidlig for informasjon om hvilke godkjenningskrav som gjelder før utstyret tas i bruk.

Del dette på:

Facebook Twitter