Kriterier for kommunens ledelse

Kommunen har forankret ansvaret for trafikksikkerhetsarbeidet hos ordfører og rådmann. Delansvar kan ligge hos den enkelte etatsleder.

Kommunen har et utvalg med ansvar for trafikksikkerhet.

Kommunen har innarbeidet trafikksikkerhet i HMS/internkontrollsystemet som inneholder regler for reiser og transport i kommunens regi, og ved kjøp av transporttjenester.

Trafikksikkerhet er et årlig tema i kommunens arbeidsmiljøutvalg (AMU).

Kommunen har oppdatert oversikt over trafikkulykker og trafikkuhell (materiellskader) i kommunen.

Trafikksikkerhet er en del av kommunens folkehelsearbeid.

Kommunen har en trafikksikkerhetsplan. Planen har rullerings- og rapporteringsrutiner. Planen ivaretar både trafikantrettede og fysiske tiltak.

Kommunen har et godt system for å behandle søknader om skyss pga. særlig farlig skolevei.

Kommunen har oppfylt kriteriene for den enkelte sektor.

En kommune som ønsker å bli godkjent må ha oppfylt alle kriteriene. I tillegg må følgende kunne dokumenteres skriftlig:

 • Skriftlig dokumentasjon fra rådmannen om at alle kriteriene er oppfylt
 • Kommunens trafikksikkerhetsplan
 • Retningslinjer for ansattes ferdsel i trafikken (i tjeneste)
 • Rutiner for kjøp av transporttjenester
 • Dokumentasjon fra barnehagene
 • Dokumentasjon fra skolene
 • Dokumentasjon fra teknisk avdeling
 • Dokumentasjon fra planavdelingen
 • Dokumentasjon fra kulturavdelingen
 • Dokumentasjon fra kommunelegen
 • Dokumentasjon fra helsestasjonene

All dokumentasjon (samlet) må være tilsendt elektronisk til Trygg Trafikks distriktsleder minimum tre uker før avtalt godkjenningsmøte (se Veilder for en Trafikksikker kommune/Rettleiar for ein Trafikksikker kommune s. 13).

Her kan du laste ned veilederne på bokmål og nynorsk

Del dette på:

Facebook Twitter