Færre trafikkdrepte i EU

25 845 mennesker døde på veiene i EU-landene i 2014. Målsettingen er at dette tallet skal reduseres til 15 800 i 2020.

I 2001 satte EU-kommisjonen et mål om å halvere antall omkomne i trafikken i medlemslandene. En rekke effektive trafikksikkerhetstiltak ble tatt i bruk i tiårsperioden. Flere av de opprinnelig 15 medlemslandene nådde målet. Fasiten i 2010 for medlemslandene samlet ble 35 000 omkomne, mot målet på 27 000. Målsettingen fremover er at tallene skal reduseres til 15 800 i 2020.

Kontroll og prikkbelastning

Mange av landene som har lyktes innførte i perioden blant annet langt mer politikontroll og automatisk fartskontroll (ATK) i tillegg til strengere promillelovgivning og prikkbelastning.

I 2014 hadde Storbritannia og Sverige mest trafikksikre veier med 28 omkomne per million innbyggere. Deretter fulgte Norge (29), Sveits (30), Danmark (33), Nederland (34), Spania (36) og Finland (41).

Dårligst var sikkerheten på veiene i Latvia (106), Romania (91), Bulgaria (90), Litauen (90) og Polen (84).

Den sterke norske nedgangen i dødsulykker i 2015 kan føre oss helt øverst på lista, når statistikken presenteres senere i år.

Den europeiske trafikksikkerhetsorganisasjonen European Transport Safety Council (ETSC) utgir den årlige PIN-rapporten som rangerer alle EU land, samt Norge, Sveits, Serbia og Israel etter en rekke indikatormål for sikkerhet på veiene.

For å nå målet har EU definert syv satsningsområder:

Sikrere biler. Dette gjelder særlig krav om innføring av sikkerhetsteknologi i busser og lastebiler.

Sikrere veier. EU-kommisjonen vil kun gi støtte til prosjekter som følger tidligere vedtatte krav til utforming av sikre veier og tunneler.

ITS. EU ønsker fortgang i innføringen av e-Call. Systemet skal føre til at bilen automatisk melder fra, dersom en ulykke inntreffer. Meningen er at helsetjenesten får rask informasjon om hendelsen, bilens posisjon, og kan snakke direkte med skadde i bilen.

Utdanning. Kommisjonen ønsker å utarbeide strategier for å gjøre føreropplæringen bedre, og vil stille generelle minimumskrav til kjørelærernes kompetanse.

Kontroll. Informasjon om dem som bryter loven på veiene skal lettere kunne deles over landegrensene. EU ønsker også en felles strategi for å øke og effektivisere kontrollene.

Redningsarbeid. Kommisjonen ønsker å jobbe fram en global strategi for hvordan en bedre kan redusere skader på ulykkesstedet og styrke førstehjelpsarbeidet.

Fokus på MC. Dette innebærer et fokus på utvikling av sikrere personlig verneutstyr og innføring av sikkerhetsteknologi på motorsyklene.

EUs trafikksikkerhetsplan 2010-2020 – guidelines

EU-kommisjonen – Transport – Trafikksikkhet

Del dette på:

Facebook Twitter