Færrest omkomne siden 1950

I 2012 omkom 145 mennesker i trafikkulykker på norske veier, det laveste tallet siden 1950. Nedgangen er størst for personer i bil.

145 omkomne er det laveste antallet omkomne i veitrafikken som er registeret i Norge siden 1950. Den gang var bilkjøring forbeholdt noen få. I dag er det 3,6 millioner kjøretøy i Norge, som kjører om lag 43 milliarder kilometer i året.

Utviklingen er ikke like god for de hardt skadde, 699 personer ble hardt skadd, 20 flere enn i 2011. Den langsiktige trenden er imidlertid positiv, i gjennomsnitt de siste ti årene har 848 personer blitt hardt skadd i trafikken.

Færre omkommer i bil

En høy andel av de som mister livet i trafikken sitter i bil, 86 av 145 omkomne var enten bilførere eller passasjerer i bil. Det er allikevel en kraftig reduksjon i forhold til gjennomsnittet for årene 2007-2011 med 150 omkomne i bil årlig.

17 av de omkomne i 2012 kjørte motorsykkel, en økning på fire i forhold til året før. 4 personer omkom på moped.

Større andel myke trafikanter

Mens antall omkomne bilførere og bilpassasjerer er betraktelig redusert de siste årene, ser vi ikke samme nedgang blant de syklende og gående. I årene 2006-2011 utgjorde andelen myke trafikanter i gjennomsnitt 15 prosent av de omkomne på veiene. I 2012 er andelen økt til rundt 20 prosent. Av 145 omkomne var 13 syklister og 22 fotgjengere.

Eldre mennesker blir mer alvorlig skadet ved fotgjengerpåkjørsler. Blant de omkomne fotgjengerne i 2012 var syv personer over 80 år, mens 13 av 22 var over 60 år.

Færre barn og unge

Fire barn under 15 år døde på veiene i fjor. To av barna var passasjerer i bil, hvorav et satt helt usikret. Et barn omkom på sykkel, mens et barn døde som passasjer på traktor.

I 2012 omkom totalt 30 personer under 25 år i trafikken, mot 40 i 20111 og 54 i 2012. Gjennomsnittlig antall omkomne barn og unge i perioden 2008-2012 var 55.

14 av ungdommene som mistet livet i trafikken i 2012 døde som bilførere, syv var passasjerer i bil, mens fem omkom på moped eller motorsykkel.

22 av 26 omkomne i alderen 16-24 år var gutter.

Del dette på:

Facebook Twitter