Ungdom og ulykker

Trafikken er en av de vanligste dødsårsakene blant ungdom mellom 15 og 24 år. Trafikken dreper oftere enn vold, alkohol og sykdom for ungdom i denne aldersgruppen.

Ungdom er overrepresentert i trafikkulykker og gutter utgjør 3/4 av de drepte. De viktigste dødsårsakene i trafikken er:

 • Manglende erfaring, uoppmerksomhet eller førerdyktighet
 • For høy fart etter forholdene
 • Manglende bruk av bilbelte
 • Kjøring i ruspåvirket tilstand

Unge sjåfører med ferskt førerkort mangler kjøreerfaring, og mange sjåfører er uoppmerksomme og lette å distrahere. Tallene viser at de ni første månedene ungdommen har førerkort, er de mest ulykkesutsatte.

(Antall drepte og hardt skadde i veitrafikkulykker perioden 2012-2016 fordelt på alder)

De typiske ungdomsulykkene skjer som oftest om natten i helgene. Ulykkene utløses ofte av kombinasjonen høy fart, uoppmerksomhet og manglende erfaring bak rattet.

Årsaken til at alt for mange ungdommer dør og skades i trafikken er:

 • Økt mobilitet
 • Oppsøker risikofylte situasjoner og aktiviteter i større grad enn tidligere
 • Ikke fullt utviklet impulskontroll.

Vi ser de samme tendensene i de øvrige nordiske og andre europeiske land.

I 2011 laget Trygg Trafikk Tenåringer i trafikken(pdf), et kunnskapsgrunnlag om kjennetegn ved trafikkulykker blant ungdom, tenåringers forutsetninger i trafikken og pedagogiske metoder i trafikkikkerhetsarbeidet.

Se hvilke typer ulykker som er vanligst i de ulike aldersgruppene:

12-14 år

Det er tre ulykkestyper som utmerker seg for barn i alderen 12-14 år. De omkommer og blir hardt skadet som:

 • Passasjerer i bil
 • Syklister
 • Fotgjengere

Guttene blir oftest drept eller skadd på sykkel, mens jentene blir drept eller skadd som fotgjengere. Det er flest gutter som omkommer eller blir hardt skadd.

15-17 år

Tall viser at det er en stor økning i antall ulykker det året ungdom fyller 16 år. De omkommer og blir hardt skadet:

 • På moped
 • Som passasjerer i bil

I denne aldersgruppen øker forskjellen på kjønn. Guttene dør oftere enn jentene. Flest gutter blir drept eller hardt skadd i mopedulykker, mens jentene dør eller blir hardt skadd som passasjerer i bil. Sjåførene i disse ulykkesbilene er oftest unge menn.

18-19 år

Det er først når ungdommene blir 18 år at de går inn i den farligste perioden som trafikanter. Det er også i denne alderen de er mest ulykkesutsatt. Dette gjelder både for gutter og jenter. Men det er fortsatt guttene som er overrepresentert; om lag 70 prosent gutter og 30 prosent jenter.

 • Som sjåfør av bil
 • Som passasjer i bil
20-24 år

Ulykkene går ned i denne aldersgruppen, mens forskjellen mellom kjønnene opprettholdes. Det er blant de 20 år gamle mennene vi finner flest omkomne. Ungdom i denne aldersgruppen dør og skades som:

 • Sjåfører av bil
 • Sjåfører av motorsykkel
 • Passasjerer i bil

Jenter dør som guttenes passasjerer

 • I årene 2005-2012 døde 29 jenter i alderen 15 til 19 år som bilpassasjerer.
 • De døde i til sammen 26 ulykker.
 • Blant bilførerne var det fire kvinner og 22 menn.
 • I 12 av ulykkene var bilføreren en mann under 21 år.
 • 10 av bilførerne overlevde ulykkene, 9 av disse var menn.
 • 7 menn har blitt dømt for uaktsomt bildrap etter ulykkene. I tillegg kan ytterligere en mannlig bilfører bli tiltalt for bildrap.

Del dette på:

Facebook Twitter