Slik jobber Trygg Trafikk

Trygg Trafikk jobber målrettet for å styrke det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet overfor ungdom.

 Vi følger disse prinsippene:

  • Påvirke læreplaner, bestemmelser og beslutningstakere slik at trafikksikkerhet ivaretas.
  • Styrke voksnes kompetanse og motivasjon slik at trafikkopplæringen får god kvalitet og progresjon.
  • Tilby læringsressurser og veiledninger til elever, lærere og foreldre tilpasset alle alderstrinn.
  • Ivareta riktig bruk av sikkerhetsutstyr som gjennomgående temaer i opplæringen.

Trafikkopplæring i ungdomsskolen er direkte knyttet til kompetansemål i naturfag på ungdomstrinnet og til valgfag trafikk. God trafikkopplæring må skje over mange år og bidra til at unge utvikler evne til refleksjon, risikoforståelse, til å ta andres perspektiv og til å samarbeide.

Trafikkopplæring på videregående er hovedsakelig forankret i generell del av læreplanen, temadager og aktiviteter mot russen. Å være i trafikken er sosial kompetanse i praksis. Den generelle delen av læreplanen legger stor vekt på å trene elevene i sosial kompetanse, «….erfaring i å treffe avgjørelser med direkte og synbare konsekvenser for andre. Det innebærer både trening i å lage og følge regler, i å treffe beslutninger i flokete situasjoner og øvelse av ”kriseferdigheter”….»

Målrettede ungdomsprosjekter

Trygg Trafikk utvikler ungdomsprosjekter på bakgrunn av følgende prinsipper:

  • Ungdom er ikke en ensartet gruppe og budskap må spisses inn mot ulike grupper.
  • Ungdom hører mye på jevnaldrende, men foreldre er fortsatt en viktig påvirkningskilde.
  • Prosjekter og kampanjer skal bidra til aktivitet.
  • Avsender bør være en som ungdommen identifiserer seg med – «ung-til-ung formidling».

I kunnskapsgrunnlaget  Tenåringer i trafikken (pdf) fra 2011, kan du lese mer om kjennetegn ved trafikkulykker blant ungdom, statistikk, tenåringers forutsetninger i trafikken og pedagogiske metoder.

Del dette på:

Facebook Twitter