Kriterier som må oppfylles

 • Kommunen har forankret ansvaret for trafikksikkerhetsarbeidet hos ordfører og rådmann. Delansvar kan ligge hos den enkelte etatsleder.
 • Kommunen har et utvalg med ansvar for trafikksikkerhet.
 • Kommunen har innarbeidet trafikksikkerhet i HMS/internkontrollsystemet som inneholder regler for reiser og transport i kommunens regi, og ved kjøp av transporttjenester.
 • Trafikksikkerhet er et årlig tema i kommunens arbeidsmiljøutvalg (AMU).
 • Kommunen har oppdatert oversikt over trafikkulykker og trafikkuhell (materiellskader) i kommunen.
 • Trafikksikkerhet er en del av kommunens folkehelsearbeid.
 • Kommunen har en trafikksikkerhetsplan. Planen har rullerings- og rapporteringsrutiner. Planen ivaretar både trafikantrettede og fysiske tiltak.
 • Kommunen har et godt system for å behandle søknader om skyss pga. særlig farlig skolevei.
 • Kommunen har oppfylt kriteriene for den enkelte sektor.

Krav til dokumentasjon

En kommune som ønsker å bli godkjent må ha oppfylt alle kriteriene. I tillegg må følgende kunne dokumenteres skriftlig:

 • Skriftlig dokumentasjon fra rådmannen om at alle kriteriene er oppfylt
 • Kommunens trafikksikkerhetsplan
 • Retningslinjer for ansattes ferdsel i trafikken (i tjeneste)
 • Rutiner for kjøp av transporttjenester
 • Dokumentasjon fra barnehagene
 • Dokumentasjon fra skolene
 • Dokumentasjon fra kommunalteknisk avdeling
 • Dokumentasjon fra kulturavdelingen
 • Dokumentasjon fra kommunelegen
 • Dokumentasjon fra helsestasjonene

All dokumentasjon (samlet) må være tilsendt elektronisk til Trygg Trafikks distriktsleder minimum tre uker før avtalt godkjenningsmøte (se Veilder for en Trafikksikker kommune/Rettleiar for ein Trafikksikker kommune s. 13).

Veileder for Trafikksikker kommune

Veileder i .pdf